Chrustowice

22 lutego 2011 | admin

CHRUSTOWICE
sołtys: Kaczmarczyk Janusz
tel. (41) 35-18-417
e-mail:soltys-chrustowice@opatowiec.com.pl

Liczba mieszkańców:85

Rys historyczny:
Dawniej Chrostowice. Nazwa wsi pochodzi od nazwy osobowej – Chrost, który wymieniony jest w dokumencie legata Idziego z lat 1123 -1125. Dłu¬gosz zapisuje wieś w formie Chrosthowicze, „Słownik Geograficzny” z 1880 r. w obecnie używanej formie Chrustowice. W latach 60-tych znale¬ziono tu miecz datowany na połowę XIV w. W 1511 r. właścicielem był Stanisław ze Sprowy, kasztelan żarnowiecki. W 1579 r. Szafraniec, kasztelan sandomierski płacił od dwóch osadni¬ków, jednego łanu, jednego chałupnika, jednego komornika, dwóch ubogich i jednego rzemieślnika. W 1827 r. było tu 8 domów, 51 mieszkańców, w 1997 r. – 33 domy i 98 mieszkańców.W ciągu XIX i XX w. – gmina i gromada Opatowiec.Parafia Opatowiec.Przysiółek – Pruska, dawniej Proszka lub Proska, od staropolskiej na¬zwy osobowej Prósz, W XV w. była to osobna wieś, należąca do wójta z Pilzna. Miała łany kmiece, karczmę., zagrodników z których płacono dzie¬sięcinę wartości 2 grzywien biskupowi krakowskiemu. Z folwarku szła dziesięcina do Opatowca. Według regestru poborowego powiatu wiślic¬kiego z 1508 r. Jan Królewski, właściciel Proski i części Mistrzowie płacił 22 grosze od 9 dymów. W 1579 r. Proska, własność Rafała Węchadłowskiego, miała dwóch zagrodników i jednego biednego. W 1827 r. było tu 9 domów i 56 mieszkańców. „Słownik Geograficzny” z 1880 r. wymienia Pruskę jako oddzielną wieś.