Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

24 marca 2011 | admin

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Opatowcu, która odbędzie się w dniu 30 marca 2011 roku (środa) o godz. 9:00 w Domu Kultury w Opatowcu z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 28.02.2011r.
4.Informacja o realizacji Gminnego Programu d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2010 rok.
5.Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Opatowiec.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do likwidacji aglomeracji o RLM powyżej 2000.
8.Informacja o przebiegu i wynikach wyborów sołtysów i rad sołeckich.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2011-2024.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2011 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
13.Sprawy różne.
14.Zapytania i interpelacje.
15.Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
Michał Szczerba