Wyprawka szkolna-dofinansowanie podręczników w 2011 r.

17 sierpnia 2011 | admin

O g ł o s z e n i e – „Wyprawka szkolna”

Od 16 sierpnia 2011r. rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników  uczniom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2011/2012, które potrwa do 15 września 2011r.

 INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPRAWKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

 Zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom w 2011r. – „Wyprawka szkolna ”

o dofinansowanie zakupu podręczników mogą ubiegać się rodzice uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w szkołach na terenie Gminy Opatowiec:

-  klasa  I –III szkoły podstawowej

-  klasa  III gimnazjum

Ponadto rodzice mogą wnioskować o dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalistycznego realizujących w roku szkolnym 2011/2012 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki:

- słabo widzących,

- niesłyszących,

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedna z niepełnosprawności jest  niepełnosprawność wymieniona wyżej

Dodatkowym warunkiem do otrzymania „Wyprawki szkolnej” jest spełnienie kryterium dochodowego

w wysokości nie przekraczającej  351 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

Rodzice zainteresowani pozyskaniem dofinansowania powinni po wniosek zgłosić się do Dyrektora Szkoły Podstawowej w  Opatowcu i Krzczonowie, oraz Dyrektora Gimnazjum w Opatowcu bądź pobrać go na naszej stronie internetowej .

Do wniosku należy dołączyć:

1). zaświadczenie o dochodach netto, za  miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

2). zaświadczenie z KRUS lub ZUS  o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek  renty/emerytury  z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

3). dokumenty potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej,

4). zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych  za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

5). decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,

6). decyzja o przyznaniu zasiłku stałego,

7). zaświadczenie o pobieraniu zasiłku rodzinnego, oraz  pobieranych dodatkach do zasiłku rodzinnego, a także zasiłku pielęgnacyjnego,

8). dokument stwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów w  miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

9). zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej,

10). zaświadczenie z Urzędu Gminy o wysokości posiadanego gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,

11). oświadczenie o dochodach uzyskanych z pracy dorywczej,

W  przypadku korzystania  ze świadczeń  pomocy społeczne należy przedłożyć zaświadczenie z GOPS

 

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących „Wyprawki szkolnej” udzielają:

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatowcu  –  tel. 41 351 80 10 do 31 sierpnia 2011r.

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie  –  tel. 41 351 70 08

- Dyrektor Gimnazjum w Opatowcu  – tel. 41 351 80 50 do 31 sierpnia 2011r.

- Podinspektor Oświaty i Sł. Zdrowia w Opatowcu  –  tel. 41 351 83 35

Od 1 września Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu – tel. 41 351 80 10

wniosek