Szkoła przyjacielem ucznia

23 sierpnia 2011 | admin

„Projekt indywidualizacji nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Opatowiec”

- program współfinansowany z funduszy unijnych

Gmina  Opatowiec reprezentowana przez Pana Sławomira Kowalczyka  - Wójta Gminy, pozyskała środki unijne w kwocie 58.126,00 zł  w ramach Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Priorytet IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.  Działanie 9.1  Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.  Projekt: „Program indywidualizacji nauczania i wychowania klas I-III w gminie Opatowiec”.  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego,oraz realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach   Poddziałanie 9.1.2 polegać będzie na wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów z grup  o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszaniu różnic w jakości usług edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Opatowcu i Szkole Podstawowej w Krzczonowie w okresie od 1 września 2011 r.  do 22 czerwca 2012 r.

Zadania projektu:

  • Doposażenie szkolnej bazy dydaktycznej – zakupione zostaną pomoce dydaktyczne   dla klas I – III objętych programem indywidualizacji w roku szkolnym 2011/2012.  Zakupione wyposażenie będzie  zgodne z potrzebami uczniów i uczennic a ich dostępność   i dystrybucja w projekcie  będzie miała charakter równości szans kobiet  i mężczyzn.   Do obu szkół zostaną zakupione m.in. plansze , tablice i książki  edukacyjne z zakresu edukacji matematycznej oraz materiały pozwalające zmniejszyć problemy w czytaniu i pisaniu. Obie szkoły doposażą swoją  bazę dydaktyczną w specjalistyczny sprzęt   m.in. oprogramowanie specjalistyczne , pakiety do diagnozy dysfunkcji problemu w czytaniu i pisaniu oraz trudności  w zdobywaniu umiejętności matematyczno – przyrodniczych. Zakupiona zostanie kserokopiarka do Szkoły Podstawowej w Krzczonowie i 3 szafy na pomoce dydaktyczne do Szkoły Podstawowej   w Zespole Szkół w Opatowcu.

  • Organizacja zajęć dodatkowych – od 1  do 10 września  2011 r. w każdej ze szkół zostanie przeprowadzona rekrutacja dzieci na zajęcia pozalekcyjne w  okresie od  września 2011 r. do czerwca 2012 r. i obejmie klasy I – III  w szkołach podstawowych z terenu gminy Opatowiec. Realizowany będzie  program indywidualizacji nauczania  na podstawie opracowanego miesięcznego harmonogramu zajęć przez zespół nauczycieli  promujących niestereotypowe postrzeganie roli kobiety i mężczyzny. Nasze działanie w ramach projektu obejmie 46 dzieci  (w tym 24 dziewczynki) podzielone na 3 grupy w każdej ze szkół.   W ciągu całego roku przeprowadzonych zostanie 360 godzin zajęć dodatkowych   w tym: każda ze szkół zrealizuje po 90 godziny zajęć pozalekcyjnych dla dzieci   trudnościami w czytaniu i pisaniu i  90 godzin zajęć pozalekcyjnych dla dzieci   z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

Promocja projektu prowadzona jest w budynku Urzędu Gminy Opatowiec: plakat wywieszony na tablicy ogłoszeń i wyłożone ulotki informujące o projekcie, także w taki sam sposób prowadzona  jest promocja w Szkole Podstawowej w Opatowcu i Szkole Podstawowej w Krzczonowie.

Projekt w części merytorycznej został przygotowany przez Radosława Fitka.

     Koordynator projektu: Anna Klimaszewska-Luty  Skarbnik Gminy

PLAKAT
ULOTKA
ULOTKA