Stypendium szkolne-nabór wniosków

1 września 2011 | admin

Stypendium szkolne

Wójt Gminy Opatowiec ogłasza nabór wniosków o stypendium szkolne 2011/2012 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opatowiec

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł ( art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593)
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Opatowiec.

Stypendium może być przeznaczone na:
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
- pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników;
- świadczenia pieniężnego, jeśli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe.

Dodatkowymi zajęciami może być nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań. Pomocą rzeczową o charakterze edukacyjnym może być tornister, strój na zajęcia wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, atlas historyczny, encyklopedie, instrumenty muzyczne, mikroskop czy luneta dla ucznia zainteresowanego biologią lub astronomią. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. obowiązujący zgodnie z regulaminem szkoły strój szkolny) lub z jego zainteresowaniami i rozwojem jego zdolności. Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:
(odpowiednio do sytuacji ucznia)
1. wniosek (do pobrania u dyrektorów szkół oraz u pracownika ds. oświaty i służby zdrowia Urzędu Gminy w Opatowcu, sekretariat w budynku Zespołu Szkół w Opatowcu)
2. zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach tj.
-zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w 2010 roku z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
-zaświadczenie lub oświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
-oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy;
-zaświadczenie lub oświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy).
Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
3. oświadczenie lub zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych;
4. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika;
5. oświadczenia o otrzymywanych stypendiach;
6. odcinek renty/emerytury;
7. oświadczenia o dodatkowym dochodzie.

UWAGA!
1. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 9 lipca 2010r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 123, poz.835), osoby które dołączą do zaświadczenia z gminy o wielkości gospodarstwa rolnego Decyzję z dnia 19.10.2010r. wydaną przez GOPS a dotyczącą szkód spowodowanych przez powódź, mogą skorzystać z 30% obniżki dochodów z 1 ha przeliczeniowego do końca 2011 roku.
2. W związku wejściem w życie ustawy z dnia 25 marca 2011r o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2001r Nr 106 poz. 622)została znowelizowana ustawa o systemie oświaty w zakresie przyznawania pomocy materialnej uczniom. W wyniku wejścia w życie zmian ustawowych od dnia 1 lipca 2011r:
a) dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być oświadczenie, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, konieczne jest więc dopisanie klauzuli „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,

Art. 233 § 1 – Kto składa zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3

b) w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy pieniężnych z pomocy społecznej również pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć do 15 września 2011 roku w sekretariacie Zespołu Szkół w Opatowcu ul. Nowokorczyńska 4, u pracownika ds. oświaty i służby zdrowia Urzędu Gminy w Opatowcu. Wnioski składane przez rodziców powinny być potwierdzone przez dyrektorów szkół.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O TERMINOWE KOMPLETOWANIE DOKUMENTÓW DO WNIOSKU, CO POZWOLI NA SPRAWNE ICH ROZPATRYWANIE.

 

Wójt Gminy Opatowiec
mgr inż. Sławomir Kowalczyk