Bezpieczeństwo i Profilaktyka w Szkole Podstawowej w Krzczonowie

7 marca 2012 | admin

„Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym”.

 Klaus Neyman

 Bezpieczeństwo i Profilaktyka

w Szkole Podstawowej w Krzczonowie

    W szkole bardzo ważną rzeczą, na którą szczególnie zwracamy uwagę jest bezpieczeństwo naszych uczniów, w związku z tym podejmowane są różnorakie działania,  których celem jest:

  • zapoznanie dzieci z rodzajami niebezpieczeństw,
  • kształtowanie właściwych nawyków i zachowań uczniów,
  • uświadomienie zagrożeń związanych z poruszaniem się w drodze do i ze szkoły,
  • podniesienie poczucia bezpieczeństwa uczniów.

W ramach działań na lekcjach wychowawczych organizowano pogadanki na temat drogi do i ze szkoły, bezpiecznych zabaw zimowych, zachowania wobec obcych osób, bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych i korzystania z gazu.

Każdorazowo przed dłuższym okresem wolnym od nauki w szkole organizowano apele, w czasie których pan Dyrektor przypominał i przestrzegał przed zagrożeniami wynikającymi z nieprawidłowego stosowania zasad bezpieczeństwa.

Dzieci poznawały pracę służb, które na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo, w związku z tym w czasie ferii zimowych odbyło się spotkanie z panią policjant Moniką Zmarlak (14 lutego), która rozmawiała z uczniami na temat właściwego zachowania się na drodze, mówiła o przyczynach i skutkach wypadków drogowych oraz o sposobach zapobiegania im, tłumaczyła dzieciom jak mają zachować się w kontaktach z obcymi osobami, przypomniała numery alarmowe oraz sposób powiadamiania o niebezpiecznych sytuacjach.

Uczniowie mogli też wykazać się swoją wiedzą na temat pracy strażaków poprzez aktywny udział w konkursie plastycznym „20 lat państwowej straży pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują”, a także w Konkursie Wiedzy Pożarniczej.

Ciekawą i atrakcyjną dla uczniów formą dyskutowania o bezpieczeństwie były teatrzyki profilaktyczne(10 lutego i 1 marca), które poprzez zabawę i konkursy poruszały tematykę bezpieczeństwa na drodze, zachowań wobec obcych, bezpiecznych zabaw czy narkotyków i alkoholu.

Z pewnością wszystkie te działania przyczynią się do wzrostu świadomości uczniów o zagrożeniach oraz do kształtowania właściwych nawyków i zachowań.