Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

1 sierpnia 2012 | admin

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 10 sierpnia 2012 roku (piątek) o godz. 9:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek Sesji:

1.Otwarcie.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 15 czerwca 2012r.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok.
5.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2012-2024.
6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/139/2012 Rady Gminy
w Opatowcu z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przystąpienia do związku międzygminnego pod nazwą Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy Opatowiec.
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Opatowiec.
12.Omówienie spraw dotyczących zaopatrzenia Gminy Opatowiec w wodę.
13.Sprawy różne.
14.Zapytania i interpelacje.
15.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu
Michał Szczerba