Pomoc materialna o charakterze socjalnym – Stypendia i zasiłki szkolne

10 sierpnia 2012 | admin

Wójt Gminy Opatowiec ogłasza nabór wniosków na Stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2012/2013 dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Opatowiec. Wnioski na stypendia przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 15 września 2012r. Wnioski na zasiłki szkolne przyjmowane będą przez cały rok.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń bez względu na wysokość dochodu w rodzinie pod warunkiem, że w rodzinie tej wystąpiło zdarzenie losowe: śmierci rodzica lub prawnego opiekuna dziecka, ciężka choroba lub wypadek ucznia, powódź, pożar.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł w miesiącu wrześniu 2012r. i 456 zł od października 2012r.
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Opatowiec.

Stypendium może być przeznaczone na:
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
- pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników;
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;
- świadczenia pieniężnego, jeśli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe.

Dodatkowymi zajęciami może być nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań. Pomocą rzeczową o charakterze edukacyjnym może być tornister, strój na zajęcia wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, atlas historyczny, encyklopedie, instrumenty muzyczne, mikroskop czy luneta dla ucznia zainteresowanego biologią lub astronomią. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. obowiązujący zgodnie z regulaminem szkoły strój szkolny) lub z jego zainteresowaniami i rozwojem jego zdolności. Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

Decyzja dotycząca zasiłku szkolnego wydawana będzie na podstawie złożenia wniosku w terminie nie przekraczającym 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające datę wystąpienia zdarzenia losowego.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:
(odpowiednio do sytuacji ucznia)
1. Wnioski do pobrania u dyrektorów szkół oraz u pracownika ds. zasiłków socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu.
2. Zaświadczenia o dochodach uzyskanych w miesiącu sierpniu 2012r.tj.
zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w 2011 roku z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy;
zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy).
Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
3. Zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych ( w miesiącu wrześniu 1 ha przeliczeniowy wynosi 207 zł.. miesięcznie , od 1 października 1 ha przeliczeniowy wynosił będzie 250 zł. miesięcznie).
4. Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika.
5. Oświadczenia o otrzymywanych stypendiach.
6. Odcinek renty/emerytury.
7. Oświadczenia o dodatkowych dochodach.
8. Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego mogą złożyć:
- rodzice lub opiekunowie prawni ucznia, gdy uczeń jest niepełnoletni,
- pełnoletni uczeń.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących Stypendium szkolnego udzielać będzie od dnia 27 sierpnia 2012r. – Maria Kurek – podinspektor GOPS, tel. 41 3527050

Wnioski ubiegających się o stypendium szkolne przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowcu

Wszystkich zainteresowanych prosi się o terminowe kompletowanie w/w dokumentów do wniosku z m-c sierpnia 2012 r., co pozwoli na sprawne ich rozpatrywanie.