Obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

21 stycznia 2013 | informatyk

Urząd Gminy w Opatowcu przypomina, iż bezpieczne postępowanie z wyrobami  i odpadami zawierającymi  azbest, tj. ich użytkowanie oraz usuwanie, transport i składowanie regulują następujące  akty prawne: Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających  azbest (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 3 poz. 20 ze zm.) oraz poniżej wymienione rozporządzenia.

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r.   w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji  lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. 2011 nr 8, poz. 31):

§ właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest, przeprowadza inwentaryzację zastosowanych wyrobów zawierających azbest, przez sporządzenie spisu z natury,

§ informację sporządza się w 2 egzemplarzach według wzoru zamieszczonego w załączniku tj. Informacja o wyrobach zawierających azbest,

§ jeden egzemplarz przedkłada się właściwemu organowi tj. osoby prawne przedkładają informację marszałkowi województwa, osoby fizyczne (mieszkańcy) przedkładają informację wójtowi, drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji,

§ informacja o wyrobach zawierających azbest podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31 stycznia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U.2013.24) informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest są bezpośrednio wprowadzane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta do bazy azbestowej administrowanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

W/w wymieniony formularz tj. Informacja o wyrobach zawierających azbest, można pobrać w pokoju nr 4 Urzędu Gminy w Opatowcu lub na stronie internetowej gminy w zakładce prawo lokalne-wzory dokumentów pod adresem http://www.bip.gminy.com.pl/opatowiec

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych i ich transportem mogą być prowadzone tylko przez wyspecjalizowane firmy, a odpady azbestowe można składować tylko na wyznaczonym składowisku.

Gmina Opatowiec w związku z podjęciem przez Radę Gminy uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w Gminie Opatowiec na lata 2012 – 2032” (Uchwała nr XIX/120/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 30 marca 2012r.) od 2013 roku czynnie zacznie realizować zadanie polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest.

Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia są pokrywane w 85% z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)             w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (WFOŚiGW). 15% kosztów zadania pokrywa mieszkaniec, posiadacz wyrobów zawierających azbest.

Urząd Gminy w Opatowcu informuje jednocześnie, iż w związku z realizacją ww. Programu… przyjmowane są wnioski na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na rok 2013.

W związku z powyższym mieszkańcy gminy zainteresowani pozyskaniem dofinansowania mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy w Opatowcu, ul. Rynek 3. Wzór wniosku dostępny jest w Referacie Budownictwa, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Ziemią pok. nr 4 oraz na stronie internetowej http://www.opatowiec.pl

 

Informacja o wyrobach zawierających azbest (wersja do druku)