Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

23 stycznia 2013 | informatyk

Zapraszam na  Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 28 stycznia 2013 roku (poniedziałek) o godz. 9:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek obrad:

1.Otwarcie.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 28 grudnia 2012r.
4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2013 rok.
5.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2013-2024.
6.Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatowiec.
8.Sprawy różne.
9.Zapytania i interpelacje.
10.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu

Michał Szczerba