Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie „E-learning w nauczaniu i samokształceniu nauczycieli Gminy Opatowiec”

11 marca 2013 | informatyk

Gmina Opatowiec
ogłasza rekrutację uczestników do udziału w projekcie
„E-learning w nauczaniu i samokształceniu nauczycieli Gminy Opatowiec

Projekt ma na celu wzrost kompetencji metodycznych i merytorycznych 20 nauczycieli zatrudnionych
w obszarze wiejskim Gminy Opatowiec w zakresie wykorzystania w swojej pracy TIK poprzez realizację szkoleń w krótkich formach z zakresu prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem platformy e-learningowej.

W ramach projektu przeprowadzone zostanie szkolenie specjalistyczne w dwóch grupach z zakresu prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem platformy e-learningowej dla 20 nauczycieli:

- od 1 kwietnia 2013 r. – 40 godzin szkolenia stacjonarnego i 40 godzin szkolenia e-learning,
- od 1 lipca 2013 r. – 20 godzin warsztatów e-learning.

Kryteria uczestnictwa w projekcie:
W projekcie mogą uczestniczyć jedynie osoby spełniające formalne kryteria kwalifikacyjne.
Formalne kryteria kwalifikacyjne spełnia osoba, która:
- jest nauczycielem zatrudnionym w obszarze wiejskim Gminy Opatowiec,
- zna podstawy TIK (weryfikacja na podstawie dyplomów, zaświadczeń lub testu wiedzy TIK stworzonego
na potrzeby rekrutacji),
- nie brała lub brała udział maksymalnie w jednym szkoleniu e-learning.

Sposób zgłoszeń uczestników do udziału w projekcie:
Nauczyciel składa w Biurze projektu komplet dokumentów rekrutacyjnych, na który składa się:
- wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,
- dokumenty poświadczające znajomość podstaw TIP lub wypełniony test wiedzy TIK.

Termin i miejsce zgłoszeń:
Zainteresowany nauczyciel składa komplet dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Projektu w terminie
od 1 do 15 marca 2013 r. do godz. 15:00. W dniu 18 marca o godz. 15:30 nastąpi weryfikacja złożonych dokumentów przez Komisję rekrutacyjną. W przypadku jednoczesnego spełniania kryteriów uczestnictwa przez większą liczbę nauczycieli, niż jest to przewidziane w projekcie, o przyjęciu decydować będzie niższy status zawodowy nauczyciela. W celu zapewniania ciągłej i pełnej obsady grup, utworzona zostanie lista rezerwowa.
W dniu 20 marca 2013 r. nauczyciele, którzy na podstawie złożonych dokumentów zostaną wytypowani
do udziału w projekcie, zostaną zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie, wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych osobowych oraz zaakceptowania Regulaminu projektu. Po wypełnieniu wszystkich formalności zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie.

Formularz zgłoszeniowy oraz test wiedzy TIK dostępny jest w Biurze Projektu, Zespół Szkół w Opatowcu,
ul. Nowokorczyńska 4, 28-520 Opatowiec.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sławomir Kowalczyk
Wójt Gminy Opatowiec

rekrutacja - wersja do druku