Konkurs ofertowy na kompleksowe zorganizowanie imprezy pn.XIV Championatu Koni Małopolskich

20 maja 2013 | admin1

OGŁOSZENIE

Gmina Opatowiec z siedzibą w Opatowcu, ul. Rynek 3 zaprasza do składania ofert na kompleksowe zorganizowanie  imprezy plenerowej pod nazwą „ XIV Championat Koni Małopolskich”.

Impreza odbędzie się w dniu 7 lipca 2013 roku na terenie „Błonia” w Opatowcu.

Oferta powinna zawierać:

  1. opis proponowanych usług gastronomicznych i stanowisk handlowych. Minimalny zakres  usług: 2 bary,  250 miejsc siedzących pod parasolami, gastronomia – ciepłe i zimne posiłki, kompleksowe  zagospodarowanie odpadów (kosze), 3 stoiska handlowe (asortyment różny).
  2. opis atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych – organizacja wesołego miasteczka dla dzieci, mile widziane atrakcje dla młodzieży i dorosłych,
  3. cenę organizacji imprezy,
  4. cenę za wydzierżawienie  terenu na czas Championatu oraz wyłączność w zakresie usług świadczonych  podczas imprezy.

Oferty mogą składać podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które przedstawią zaświadczenie o prowadzeniu  działalności.

Do oferty należy dołączyć referencje  potwierdzające wykonywanie  obsługi podobnych imprez.

Pisemne  oferty w zamkniętych kopertach z napisem „XIV Championat Koni Małopolskich” – należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Opatowiec, 28-520 Opatowiec, ul. Rynek 3  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2013 roku do godz. 15:00

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w dniu  31 maja 2013 roku

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia  niniejszego ogłoszenia bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje  można uzyskać pod numerem Tel.41 3518052, fax 413518033 wew.16, e-mail: gmina@opatowiec.pl osobą upoważnioną do udzielania informacji jest  Pan Łukasz Marzec- inspektor ds. rozwoju i promocji Gminy

Uwaga

Koszty zużytej energii elektrycznej, ochrony stanowisk gastronomicznych  i handlowych oraz ochrony imprez  kulturalno-rozrywkowych pokrywa oferent,

  1. oferent zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku na zajmowanym terenie w trakcie imprezy i po jej zakończeniu.
  2. zamawiający zastrzega sobie prawo do umieszczania stoisk promocyjnych oraz stoiska z akcesoriami końskimi.

 

Ogłoszenie-wersja do druku