Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

31 maja 2013 | hubert

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 7 czerwca 2013 roku (piątek) o godz. 1300 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 26 kwietnia 2013 roku.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2013 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2013-2024
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatowiec za 2012 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu za 2012 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Opatowiec z wykonania budżetu za 2012 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/180/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Sprawy różne.
 13. Zapytania i interpelacje.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu

Michał Szczerba