Opatowieckie szkoły w „Cyfrowej chmurze”

3 czerwca 2013 | informatyk

Realizacja projektu „E-learning w nauczaniu i samokształceniu nauczycieli gminy Opatowiec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” nabiera dużego tempa.

W marcu została uruchomiona platforma edukacyjna z dziennikiem elektronicznym i systemem monitorowania codziennej pracy nauczycieli oraz zakupiono nowoczesną tablicę interaktywną z rzutnikiem multimedialnym. W kwietniu dwudziestu nauczycieli z terenu Gminy Opatowiec, w dwóch dziesięcioosobowych grupach rozpoczęło stugodzinne szkolenie z zakresu obsługi tych nowoczesnych, cyfrowych narzędzi dydaktycznych.

Dzisiaj – mówi Sławomir Kowalczyk, wójt Gminy Opatowiec – każdy nauczyciel, oprócz tego, że jest specjalistą w swoim zawodzie, musi też rozumieć cyfrowe środowisko, w którym funkcjonują uczniowie, dlatego nasza gmina wsparła nauczycieli tworząc im odpowiednie warunki umożliwiające dokształcanie się w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie dydaktycznym. Warto wspomnieć, że gmina Opatowiec jest pierwszą w powiecie kazimierskim, która od przyszłego roku szkolnego zamierza w szkołach wdrożyć dzienniki elektroniczne.

Koordynator projektu „E-learning w nauczaniu i samokształceniu nauczycieli gminy Opatowiec”, którym jest Grzegorz Kozioł, wicedyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu dodaje, że aby w dobie globalnej informatyzacji nie zostać wykluczonym społecznie i zawodowo, należy nieustannie sięgać po nowe narzędzia dydaktyczne i doskonalić swoje kompetencje kluczowe.