Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Opatowiec w 2013 roku – informacja

14 października 2013 | informatyk

W dniu 19 września 2013 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Opatowiec w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 11.375,13 zł (słownie: jedenaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 13/100), stanowiącej 85% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania:

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Opatowiec w 2013 roku

którego całkowity koszt wynosi 13.382,50 zł(słownie: trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote 50/100), w tym koszty kwalifikowane zadania stanowią wartość: 13.382,50 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote 50/100).

Na kwotę dotacji składają się:

  1. środki WFOŚiGW w Kielcach – 4.683,88 tj. – 35% kosztów kwalifikowanych zadania

  2. środki NFOŚiGW w Warszawie – 6.691,25 tj.- 50% kosztów kwalifikowanych zadania.