Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

21 listopada 2013 | informatyk

Zapraszam na  Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 28 listopada 2013 roku (czwartek) o godz. 9.00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 30 września 2013r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2013 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2013-2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, nieruchomości gruntowej
 13. Sprawy różne.
 14. Zapytania i interpelacje.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu

Michał Szczerba