Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

15 stycznia 2014 | informatyk

Zapraszam na  Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 24 stycznia 2014 roku (piątek) o godz.9:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 30 grudnia 2013r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2014 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2014-2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Rady Gminy Opatowiec.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Opatowiec na 2014 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2014 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania  „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
 12. Sprawy różne.
 13. Zapytania i interpelacje.
 14. Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy

Michał Szczerba