Remont szkół w Opatowcu i w Krzczonowie (termomodernizacja)

16 stycznia 2014 | admin1

Mając świadomość, że stan techniczny placówek oświatowych na terenie naszej gminy znacząco odbiega od oczekiwanego,  władze Gminy Opatowiec czynią od kilku już lat usilne starania, by tę sytuację znacząco poprawić, by móc dostosować ją do obecnie obowiązujących standardów, by dzieci i młodzież szkolna mogły uczyć się, wychowywać i zdobywać wiedzę w godnych, dobrych i bezpiecznych warunkach.  Staramy się, by poziom edukacji był na jak najwyższym poziomie, by szkoła była miejscem, które jest naszą dumą.

Za główny cel pracy postawiliśmy sobie jak najlepsze funkcjonowanie, w tym doposażenie naszych szkół w Opatowcu i w Krzczonowie. Chcieliśmy wreszcie wykorzystać możliwości, które uzyskaliśmy w 2004 roku, po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Nieustannie ubiegamy się o środki zewnętrzne, piszemy wnioski o dofinansowanie. Dzieci i młodzież z naszych szkół od kilku już lat uczestniczą w projektach współfinansowanych przez Urząd Marszałkowski, korzystając z zajęć dodatkowych, ucząc się języków obcych, czy wręcz mając możliwość wyjazdu na różne ciekawe wycieczki.

Uruchomiliśmy wyczekiwane od lat przedszkole w Krzczonowie, przeprowadziliśmy kapitalny remont Gminnego Ośrodka Sportu (sali gimnastycznej) w Opatowcu wraz z dobudową i przebudową pomieszczeń sąsiednich, remont sali  gimnastycznej w Krzczonowie. To wszystko było możliwe dzięki odważnym decyzjom podejmowanym przez Wójta Gminy, Radę Gminy oraz dzięki wydatnemu zaangażowaniu Pracowników Urzędu Gminy i Szkół oraz Mieszkańców Gminy, włącznie z pracą wykonywaną w ramach wolontariatu.

Warto zauważyć, że kwota środków pozyskanych od 2011 roku przez Gminę Opatowiec na  rzecz szkół wyniosła do tej pory ok. 2 mln. zł.

——————————————————————————————————————————————————————-

Najtrudniejszą, bo najkosztowniejszą rzeczą od lat był zamiar całościowego remontu budynków szkolnych.

——————————————————————————————————————————————————————-

Wartość zadania ok. 1,5 mln. zł. znacznie przekraczała finansowe możliwości gminy. Niemniej już dwa lata temu podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu ponad 30 tys. zł. na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do tej inwestycji. Było to również przedmiotem obrad Rady Gminy, która udzieliła pełnej aprobaty temu zadaniu. W dniu 18 grudnia 2012 roku Wójt Gminy podpisał umowę z Pracownią Audytorską inż. Jacka Stępnia z Ostrowca Świętokrzyskiego, która po dwóch miesiącach prac przygotowała niezbędne projekty, a także wykonała audyt energetyczny budynków szkół i ośrodków zdrowia.

Mając gotową dokumentację techniczną, poszukiwaliśmy możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, które ostatecznie pojawiły się w sierpniu 2013 roku z chwilą ogłoszenia naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, działania 4.2 – „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”, zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Jednak warunkiem uzyskania dofinansowania było przygotowanie projektu, którego wartość kosztorysowa musiała wynosić od 5 do 10 mln. zł. Jako, że to zadanie mogło objąć w naszej gminie tylko szkoły (bez ośrodków zdrowia) i wartość naszego projektu była zbyt niska by móc samodzielnie ubiegać się o środki, podjęliśmy decyzję o realizacji inwestycji w modelu partnerstwa, do którego przystąpiły: Gmina Czarnocin, Powiat Kazimierski i Gmina Zagnańsk.

Gmina Czarnocin przeprowadzi remont budynków szkół w Sokolinie, Cieszkowach i Czarnocinie (koszt ok. 1,5 mln. zł.), Powiat Kazimierski wyremontuje swoje szkoły w Cudzynowicach i Odonowie, oraz ZPOiW w Kazimierzy Wielkiej (koszt. ok. 2,5 mln. zł.), Gmina Zagnańsk szkołę w Tumlin-Węglach i GOPS w Zagnańsku (koszt ok. 1 mln. zł.). Kwotę ok. 0,5 mln. zł. pochłoną koszty inwestorskie, dokumentacyjne, nadzór projektu i inne. (powyższe wartości są danymi szacowanymi)

Rada Gminy uchwałą z dnia 5 września 2013 roku upoważniła Wójta do złożenia wspólnie z partnerami projektu, wniosku o dofinansowanie (całość ponad 7 mln. zł.) w ramach dotacji z Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Już następnego dnia została podpisana umowa partnerska. Z racji największego zakresu wykonywanych zadań, liderem porozumienia wybrano Powiat Kazimierski. W ciągu dwóch następnych dni przygotowano i złożono wspólny wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą: Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego.

——————————————————————————————————————————————————————

W ramach prac modernizacyjnych planuje się wykonanie w:

  1. Zespole Szkół w Opatowcu (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum),
  2. Szkole Podstawowej w Krzczonowie,
  3. Gminnym Ośrodka Sportu (sala gimnastyczna) w Opatowcu.

m.in.: docieplenie fundamentów, ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów, położenie nowej elewacji na ścianach zewnętrznych (tynk), wymianę niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej, orynnowanie oraz przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, wraz z wymianą grzejników.

Głównym celem modernizacji jest polepszenie warunków, w jakich uczą się dzieci i młodzież, poprawa estetyki obiektów oświatowych oraz obniżenie kosztów utrzymania, poprzez zwiększenie ich efektywności energetycznej.

Wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, uzyskując dofinansowanie 80% wartości zadania. Pozostałą część stanowić będą środki własne gminy. Prace mają zostać wykonane w roku 2014 r. przez wykonawcę wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego.

Inwestycja ta jest przykładem dobrej współpracy Wójta z Radą Gminy i porozumienia między administracją samorządową różnych szczebli, dzięki którym w szybkim czasie możliwe jest wykonanie przedsięwzięcia z pozoru niemożliwego do zrealizowania.

Podpisanie pre-umów na termomodernizację szkół

——————————————————————————————————————————————————————

Uroczyste podpisanie umowy partnerskiej – 6 września 2013 roku.