Konkurs ofert na kompleksowe zorganizowanie imprezy plenerowej pod nazwą „ XV Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich”

19 maja 2014 | informatyk

Gmina Opatowiec z siedzibą w Opatowcu, ul. Rynek 3 zaprasza do składania ofert na kompleksowe zorganizowanie  imprezy plenerowej pod nazwą „ XV Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich”.

Impreza odbędzie się w dniach 5-6 lipca 2014 roku na terenie „Błonia” w Opatowcu.

Oferta powinna zawierać:

  1. opis proponowanych usług gastronomicznych i stanowisk handlowych. Minimalny zakres  usług: 2 bary,  250 miejsc siedzących pod parasolami, gastronomia – ciepłe i zimne posiłki, kompleksowe  zagospodarowanie odpadów (kosze i porządkowanie terenu po zakończeniu Championatu), min. 3 stoiska handlowe (asortyment różny).
  2. opis atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych – organizacja wesołego miasteczka dla dzieci, mile widziane atrakcje dla młodzieży i dorosłych,
  3. cenę organizacji imprezy,
  4. cenę za wydzierżawienie  terenu na czas Championatu oraz wyłączność w zakresie usług świadczonych  podczas imprezy.

Oferty mogą składać podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które przedstawią zaświadczenie o prowadzeniu  działalności.

Do oferty należy dołączyć referencje  potwierdzające wykonywanie  obsługi podobnych imprez.

Pisemne  oferty w zamkniętych kopertach z napisem „XV Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich” – należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Opatowiec, 28-520 Opatowiec, ul. Rynek 3  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2014 roku do godz. 9:00

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w ciągu 3 dni roboczych.

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia  niniejszego ogłoszenia bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje  można uzyskać pod numerem Tel. 41 3518052 wew. 21, fax: 413518052 wew. 15, e-mail: gmina@opatowiec.pl osobą upoważnioną do udzielania informacji jest  Pan Łukasz Marzec.

Uwaga

Koszty zużytej energii elektrycznej, ochrony stanowisk gastronomicznych  i handlowych oraz ochrony imprez  kulturalno-rozrywkowych pokrywa oferent,

  1. oferent zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku na zajmowanym terenie w trakcie imprezy i po jej zakończeniu.
  2. zamawiający zastrzega sobie prawo do umieszczania stoisk promocyjnych oraz stoiska z akcesoriami końskimi.

OGŁOSZENIE – wersja do druku