Nowy herb, flaga i pieczęci gminy Opatowiec

30 maja 2014 | informatyk

W 2012 roku Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy wznowił starania ustanowienia i zatwierdzenia herbu gminy zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. 30 kwietnia 2014r. uchwałą nr XLI/273/2014 Rada Gminy w Opatowcu zatwierdziła nowy herb, flagę oraz pieczęci gminy Opatowiec.

Uzasadnienie historyczno-heraldyczne herbu, flagi i pieczęci Gminy Opatowiec.

Obecny herb Gminy Opatowiec uzyskał wymaganą opinie pozytywną ministra właściwego do spraw administracji publicznej, która wydana została 5 marca 2014 r. Tym samym zamknięty został okres wypracowywania jego wzorca plastycznego, rozpoczęty jeszcze w 2000 r. Opracowany wówczas projekt, słusznie odwoływał się do historycznego herbu Opatowca, poświadczonego na dawnych pieczęciach miejskich. Projekt herbu przedstawiał zatem wizerunek świętego patrona miasta św. Jakuba Starszego, a wymagał korekt natury plastycznej i ogólnego podniesienia poziomu sztuki heraldycznej. Uwagę tę zawierała opinia o przedłożonym do wymaganego prawem projekcie, wydana w 2000 r. przez ówczesne MSWiA.

Starania o nadanie poprawnych kształtów wizerunkowi herbu Gminy Opatowiec ponowione zostały w 2012 r. Ich punktem wyjściowym stał się posiadany już projekt herbu, skonfrontowany ponownie ze źródłami historycznymi, czyli dawnymi pieczęciami miejskimi Opatowca – dwóch radzieckich i jednej wójtowskiej, oraz ogólnymi prawidłami heraldyki. Szczególną uwagę skierowano także na sposoby prezentacji św. Jakuba w heraldyce. 

Opatowiec nigdy przedtem nie miał zatwierdzonego wzoru swojego herbu. W okresie przedrozbiorowym miasto nie otrzymało nadania lub jego zatwierdzenia przywilejem królewskim lub od ówczesnych właścicieli miasta, czyli opatów tynieckich. Herbu nie zatwierdziły władze państw rozbiorowych: ani austriackie po 1772 r. ani rosyjskie po 1795 r. Wspomnieć natomiast jednak, że w 1847 r. ówczesna carska Heroldia Królestwa Polskiego sporządziła projekt herbu dla Opatowca, zupełnie nowy, zrywający z wielowiekową tradycją herbu tego miasta, przedstawiający na błękitnym polu wieżę z księżycem nad nią. Projekt ten, jak inne herby miast z tego albumu Heroldii, nie wszedł w życie. W okresie II Rzeczypospolitej, po utracie praw miejskich w II poł. XIX w., Opatowiec nie mógł ubiegać się o zatwierdzenie swego herbu przez ówczesne władze państwowe Polski. Procedurą tą do 1939 r. objęto jedynie 104 ówczesne miasta.

Po II wojnie światowej nie doszło do wypracowania dobrego wzoru herbu Opatowca przez heraldykę polską. Zabrakło herbu Opatowca w pomnikowym wydawnictwie Miasta polskie w Tysiącleciu, (t. 1-2, Wrocław 1965-1967), z niewątpliwą szkodą dla Opatowca.  Herby opracowane dla tego wydawnictwa stały bowiem na wysokim poziomie plastycznym i zaspokajały potrzebę posiadania dobrego wzoru herbu licznych miast i dawnych miasteczek. Zabrakło herbu Opatowca także w opracowaniach herbów miast M. Gumowskiego Herby miast polskich (Warszawa 1960) oraz w opracowaniu A. Plewako i J. Wanaga Herbarz miast polskich (Warszawa 1993). Zatem przed Opatowcem dopiero współcześnie stanęło zadanie uzyskania prawidłowego herbu, potwierdzonego wymaganym urzędowym aktem prawnym, wydanym w imieniu odpowiednich władz państwowych.

Podstawą historyczną opracowanego obecnie wzoru herbu Opatowca pozostają jego dawne pieczęcie miejskie z wyobrażeniem św. Jakuba. Znamy trzy pieczęcie miejskie Opatowca, dwie radzieckie i jedną wójtowską z XVI-XVIII w. Najstarsza z nich, niewielka pieczęć o średnicy 23 mm, należała do rady miejskiej Opatowca, zawierała bowiem napis (legendę napieczętnę) SIGILLUM DOMINORUM CONSULUM OPATOWVC, czyli Pieczęć Panów Rajców Opatowca. Pieczęć ta  sprawiona była w XVI w., a najstarsze datowane jej odciski na dokumentach pochodzą z 1633 r. Druga pieczęć Opatowca, bardziej okazała o kształcie owalnym, mierząca 40×29 mm, należała do miejscowego urzędu wójtowskiego. Zawierała napis SIGILLUM ADVOCATIALE OPPIDI OPATOWECENSIS 1644, czyli Pieczęć Wójtowska Miasta Opatowca. Jak informuje data zamieszczona w legendzie wykonana była w 1644 r., zaś najstarszy jej odcisk na dokumencie pochodzi z 1778 r. Trzecia pieczęć Opatowca z okresu staropolskiego, także niewielka o średnicy 31 mm, należała do rady miejskiej. Na tej słabiej zachowanej pieczęci widniała legenda  SIGILLUM CONSULA[RE OPPIDI OPATOVECENSIS] – Pieczęć Radziecka Miasta Opatowca. Pieczęć ta wykonana była zapewne XVIII w. i zastępowała zużytą najpewniej już pieczęć rady z XVI w. Ta pieczęć zanana jest z dokumentu wystawionego przez władze miejskie Opatowca w 1774 r.

Do pieczęci radzieckiej z XVI w. odwołano się przy opracowywaniu projektu herbu z 2000 r., choć wyobrażeniu św. Jakuba nadano nową stylizację.

Wyobrażenia napieczętne pieczęci miejskich Opatowca, tj. wizerunek świętego patrona miasta, dostarczały tematyki dla obecnego herbu Gminy Opatowiec oraz ogólnych wskazań o sposobie prezentacji godła. Charakter źródeł sfragistycznych nie przemawia za ścisłym odwzorowaniem wyobrażenia z pieczęci miejskiej w tworzonym współcześnie herbie. Pieczęcie będące wytworem sztuki rytowniczej, wymagają tzw. heraldyzacji, czyli dostosowaniu wyobrażenia napieczętnego do wymogów sztuki heraldycznej.

Przy opracowaniu projektu herbu odwołano się do stylizacji heraldycznej późnogotyckiej. Za takim rozwiązaniem przemawiają przesłanki heraldyczne oraz historyczne. Opatowiec jest bowiem dawnym miastem lokowanym w dobrach opactwa tynieckiego w XIII w. (1271 r.) którego pieczęć nawiązywała do świętego patrona miejscowego kościoła parafialnego. Znana literaturze przedmiotu pieczęć z XVI w. nie była wszakże najstarszą pieczęcią tego miasta. O starszych pieczęciach Opatowca wspominają średniowieczne dokumenty miasta. Średniowieczne pieczęcie Opatowca nie zachowały się do naszych czasów, a przynajmniej nie są obecnie znane, lecz z dokumentów wystawianych przez władze Opatowca jasno wynika, że miasto posiadało własne pieczęcie w średniowieczu. Znany jest dokument z 1383 r., który wystawili rajcy Opatowca: Nicolaus dictus Slecz, Hanko Stelmacharz, Peregrinus, Andreas Czolo, oraz wójt Opatowca Paszeko (Paszek), zwany Litmo, oraz ławnicy Opatowca: Petro dicto Mlotnik, Pribcone de suburbio, Egidio Lukanouzki, Petro Konosz, Iohanne Sanka, Henrico Fabro. Dokument ten spisany był przez pisarza miejskiego i jednocześnie rektora miejscowej szkoły przy kościele parafialnym Dziersława (Derslao). Dokument ten opieczętowany był kilkoma pieczęciami miasta, być może rady miejskiej (i wójtowsko-ławniczą. O użyciu „pieczęci naszych” wspomina bowiem treść tego dokumentu.      

Dokument z 1398 r. wystawili wójt Opatowca Petrus dictus Drewno, rajcy: Miathias Sląg, Nicolaus Kąthny, Marcus Olbracht, oraz ławnicy: Węczko dictus Koczur, Laurentius Sutor, Swiatoslaus Xiączyc, Matthias Maslko, Nicolaus Gerosz, Paulus Makowka, Nicolaus Gasior. Z kolei dokument z 1401 r. wystawili: wójt Andreas dictus Naleziony, rajcy Nicolaus dictus Sledzik, Miathias dictus Sląg, Peregrinus, Alberus Sartor oraz ławnicy Matthias dictus Scoczek faber, Iohannes dictus Dobal, Nicolaus dictus Szedlik, Simon Zagaiowicz, Clemens Niger carnifex, Gregorius Faber.  Dokumenty z 1398 i 1401 r. opieczętowane były ”pieczęcią naszego miasta ogólną” („sigillum nostrae civitatis communae” i „sigillum nostrae civitatis”).  Pieczęcie miejskie przywieszone były także do innych dokumentów wystawianych przez Opatowiec, np. w 1418 i dwóch dokumentach z 1434 r.

Z przytoczonych informacji z dokumentów miejskich Opatowca wynika, że w XIV w. miasto posiadało przynajmniej dwie, a być może trzy pieczęcie. Świadczy to o znacznym rozwoju miasta i jego kancelarii. Dla naszych potrzeb fakt ten jawi się jako istotna przesłanka przemawiającą za nawiązaniem do stylizacji późnośredniowiecznej przy opracowaniu wzorca herbu. Uprawniona jest bowiem twierdzenie, że Opatowiec można zaliczyć do miast polskich o najstarszej metryce własnej pieczęci i herbu.

Celem pierwszego etapu prac nad wypracowaniem i ustanowieniem herb Gminy Opatowiec było wskazanie możliwości wyboru wersji opracowania herbu. Ostatecznego wyboru projektu dokonać powinny władze gminy, w szczególności na podstawie opinii Komisji Heraldycznej przy MAiC. Można wyrazić nadzieję, że Komisja Heraldyczna doceni inicjatywę Gminy w zakresie uporządkowania swej symboliki i rezultaty jej współpracy ze znawcą polskiej heraldyki samorządowej, współpracującego przy tworzeniu projektów plastycznych a artystą-plastykiem Lechem Karczewskim.

            W trakcie prac nad projektem herbu powstały jego różne warianty, możliwe do wypracowania na podstawie źródeł historycznych, czyli znanych pieczęci Opatowca, oraz zasad heraldyki. Należało odejść od naturalistycznej stylizacji godła z projektu z 2000 r. Rozpatrywane były wersje herbu ze św. Jakubem z muszlą oraz z biblią. Przedstawienie projektu w wariantach wynikało ze stanu zachowania pieczęci. W oparciu o znane odciski pieczęci Opatowca nie można bezspornie rozstrzygnąć szczegółów rysunku godła napieczętnego. Czy na pieczęciach miejskich widnieje św. Jakub z biblią lub z muszlą trzymaną w lewicy, a może bez żadnego atrybutu, nie wiadomo. Na możliwość, że św. Jakub trzyma przedmiot w lewej ręce wskazał Wojciech Fabiański w opracowaniu na temat herbu z 2000 r. Lewa ręka świętego na pieczęci z XVI w. nie spoczywa luzem wzdłuż ciała, lecz jest ułożona przed postacią. Można się domyślać, że gest ten oznacza umieszczenie w lewicy atrybutu świętego. Tym atrybutem mogła być księga (biblia) lub muszla z tymi przedmiotami występuje św. Jakub, także na pieczęciach i w herbach. Za biblią przemawiał nowożytny obraz św. Jakuba z kościoła podominikańskiego w Opatowcu. Za muszlą przemawiał natomiast bardziej zwyczaj heraldyczny sięgania po muszlę jako atrybut św. Jakuba. Zwrócono tez uwagę, że jedna z funkcji rozpoznawczych muszli św. Jakuba związana jest z turystyką: Opatowiec należy do alternatywnego szlaku na tzw. Małopolskiej drodze św. Jakuba, wzorem drogi do św. Jakuba z Compostelli, oznaczanej właśnie symbolem muszli. 

Rozważane były także różne wersje kolorystyczne herbu, mieszczące się w regułach heraldyki. Ostatecznie, w wyniku wskazań projektodawcy, współpracującego z artystą grafikiem Lechem Karczewskim, w rezultacie wyborów władz Gminy oraz ocen Komisji Heraldycznej przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji, herb Gminy Opatowiec przedstawia w polu złotym (żółtym) św. Jakuba w szacie błękitnej i kapeluszu, z laską srebrną w prawicy i takąż muszlą z lewicy.

            Procedurą namysłu i ponownej oceny objęto także projekt flagi Gminy. Podtrzymany został projekt flagi z żółtym płatem i błękitnym skosem, o proporcjach boków jak 3:2. Barwy flagi odnoszą się do barw herbu, a ich układ jest podtrzymaniem projektu flagi z 2000 r. I w bowiem przypadku dążono, o ile to możliwe, do zachowania wypracowanych wcześniej projektów, już opatrzonych i akceptowanych przez społeczność gminy.

            Pozytywna opinia MAiC wyrażona została ponadto o projektach pieczęci urzędowych gminy z herbem gminy.  Ich wzory przewidują umieszczenie godła herbowego, tj. wizerunku św. Jakuba (bez tarczy) oraz odpowiedniej legendy (napisu): + GMINA OPATOWIEC, + WÓJT GMINY OPATOWIEC, + PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY OPATOWIEC, zgodnie z tradycją dawnych pieczęci inicjowaną krzyżykiem i biegnącą od czoła pieczęci w prawo. ”  

                                                                                  dr Henryk Seroka