Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem pamiętaj! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc

29 września 2014 | informatyk

Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin, w celu złagodzenia skutków przestępstwa, mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych, otrzymujących na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Podstawowymi dostępnymi formami świadczeń pomocowych, udzielanych na wniosek osób pokrzywdzonych lub członków ich rodzin oraz po uprawdopodobnieniu faktu pokrzywdzenia przestępstwem, są pomoc prawna i psychologiczna, a dodatkowo także wsparcie o charakterze majątkowym, tj.:

  1. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych;
  2. pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową;
  3. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
  4. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny;
  5. dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem;
  6. finansowanie przejazdów środkami komunikacjami publicznej lub pokrywanie kosztów transportu;
  7. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
  8. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości