Wybory samorządowe 2014 – informacja

9 października 2014 | admin4

W dniu 16 listopada 2014 roku odbędą się wybory samorządowe. Dotychczas wybory samorządowe odbywały się w okręgach wielomandatowych. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy wprowadziła zmiany w zasadach dotyczących wyborów samorządowych.

Kodeks określa zasady wyborów m.in.: do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (rady gminy i powiatu oraz sejmiku województwa). Radni gmin zostaną wybrani w okręgach jednomandatowych. Oznacza to, że w każdym okręgu wyborczym zostanie wybrany jeden radny, który uzyska największą liczbę głosów. System jednomandatowych okręgów wyborczych obejmie wyłącznie gminy niebędące miastami na prawach powiatu.

Przypominamy, że rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie, oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali przebywający stale na obszarze gminy wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy odpowiedni wniosek. Również wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy odpowiedni wniosek.

Istnieje również możliwość głosowania przez pełnomocnika. Dotyczy to wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa stosowny wniosek najpóźniej 10 dnia przed dniem wyborów.

Dodatkowe informacje na temat głosowania przez pełnomocnika oraz dopisania się do rejestru wyborców uzyskacie Państwo pod numerem telefonu 41 3518052 wew. 21 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Opatowcu.