Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

9 października 2014 | informatyk

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 15 października 2014 roku (środa) o godz. 900 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 12 września 2014 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2014 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2014-2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego utworzenia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
 9. Sprawy różne.
 10. Zapytania i interpelacje.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec

Michał Szczerba