Ewaluacja w Zespole Szkół w Opatowcu na poziomie B

14 października 2014 | admin4

Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty w Kielcach na przełomie września i października 2014 r. przeprowadziło ewaluację zewnętrzną Zespołu Szkół w Opatowcu.

Ewaluacja zewnętrzna polegała na zbieraniu i analizowaniu informacji dotyczących funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa.

W badaniu ewaluacyjnym udział wzięli nie tylko pedagodzy i dyrekcja szkoły, ale również uczniowie i ich rodzice, przedstawiciele samorządu terytorialnego, instytucji współpracujących ze szkołą itp.

Wizytatorzy prowadzili też obserwacje w trakcie lekcji, na przerwach, na boisku szkolnym jak również i w bezpośrednim otoczeniu szkoły. Po przeprowadzonej analizie opracowany został raport z ewaluacji placówki, który przekazany został zarówno do Kuratorium jak i władz samorządowych.

Raport z ewaluacji pomaga rodzicom jeszcze lepiej poznać szkołę, do której chodzi ich dziecko. Jest pomocny nauczycielom i dyrekcji w planowaniu rozwoju szkoły. Organom prowadzącym i władzom oświatowym służy do prowadzenia efektywnej polityki oświatowej.

Przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna placówki oceniona została na poziomie B, – co oznacza drugi z pięciu stopień wypełniania wymagań przez szkołę. Jest to duża satysfakcja nie tylko dla dyrekcji, pedagogów i uczniów, ale również i władz samorządowych. Gmina Opatowiec jako organ prowadząc szkoły i placówki, dzięki ewaluacji zewnętrznej dostaje dodatkowe źródło informacji potrzebnych do podejmowania decyzji dotyczących:

  • wspierania poszczególnych szkół i placówek w wypełnianiu wymagań państwa,
  • kreowania i realizacji polityki oświatowej na swoim terenie.

Oby następne ewaluacje oceniane były na tak wysokim poziomie jak obecna.

Raport ewaluacyjny – Szkoła Podstawowa w Opatowcu

Raport ewaluacyjny – Gimnazjum w Opatowcu

Raport ewaluacyjny – Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Opatowcu