Informacja w sprawie sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania

22 października 2014 | admin3

Informuje się, że wnioski o udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. można składać w tut. urzędzie w terminie do dnia 7 listopada 2014 roku.

Pełnomocnictwo może ustanowić:

- wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby.
Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Opatowiec. ul. Rynek 3 pok. nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. od 730 do 1530.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 3518052 w. 21.