Uroczyste zakończenie termomodernizacji szkół na terenie gminy Opatowiec

22 października 2014 | admin3

„Szkoły jak nowe”- podsumowanie projektu Termomodernizacji Szkół w Gminie Opatowiec

W dniu 20 października 2014r. uroczyście zakończono i podsumowano realizację projektu Termomodernizacji Szkół na terenie Gminy Opatowiec. Goście, Rodzice i najważniejsze osoby, do których skierowana była realizacja tego projektu – czyli Dzieci, najpierw zgromadzili się w Szkole Podstawowej w Krzczonowie, a następnie uroczystości przeniosły się do Zespołu Szkół w Opatowcu.

Jako gospodarz, głos zabrał Sławomir Kowalczyk – Wójt gminy Opatowiec. Przywitał przybyłych na uroczystość gości, a byli to: Mirosław Pawlak – Poseł na Sejm RP, Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Tadeusz Kowalczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Jan Nowak – Starosta Kazimierski, Michał Szczerba – Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec,  Adam Stoksik – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierskiego, Maria Kasperek – Wójt Gminy Czarnocin, Jacek Piwowarski – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej, Janusz Buła – Z-ca Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, Marek Krupa – Sekretarz Powiatu Kazimierskiego, Halina Opilska- Prezes Oddziału ZNP w Kazimierzy Wielkiej.

W uroczystościach udział wzięli również księża: Robert Borecki, Ireneusz Zych i Tadeusz Śliwa. Przybyli również Radni Powiatu Kazimierskiego, Radni Rady Gminy Opatowiec, Sołtysi, Przewodniczące i Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, Prezesi i druhowie Strażacy OSP z terenu gminy, Dyrektorzy i Pracownicy Szkół,  Instytucji Kultury, Urzędu Gminy, Emerytowani Pracownicy Szkół, Józef Firmuga ( firma Mateo) wykonawca prac, Bogdan Banasik – inspektor nadzoru, a przede wszystkim Dzieci i ich Rodzice, których realizacja tej inwestycji cieszy najbardziej.

Po przywitaniu wszystkich przybyłych osób, oficjalnym przecięciu wstęgi, Wójt Gminy skierował słowa podziękowania do Adama Jarubasa – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Tadeusza Kowalczyka – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, za ogromną pomoc przy realizacji tej dużej inwestycji.

Spora część środków dofinansowania projektu (ok. 850 tys. zł.), którego łączny koszt w naszej gminie wyniósł ponad 1 mln. zł. pochodziła bowiem z Urzędu Marszałkowskiego. Gmina rozszerzyła zadanie o prace nieobjęte projektem (wymiana dachu w Krzczonowie, remont kominów, instalacja odgromowa, budowa schodów wejściowych i zabezpieczenie pieców C.O. w Opatowcu – łączny koszt ok. 150 tys. zł.)

Zadanie termomodernizacji szkół realizowanie było wspólnie przez gminy: Opatowiec, Czarnocin i Zagnańsk oraz Powiat Kazimierski. Warunkiem koniecznym uzyskania dofinansowania była bowiem realizacja inwestycji, której wartość musiała wynosić od 5 do 10 mln. zł. Samorząd Gminy od trzech już lat czynił starania w tym kierunku,  w 2011 r. podjęto Uchwałę Rady Gminy o przeznaczeniu kwoty około 30 tys. zł. na przygotowanie odpowiedniej dokumentacji technicznej. Podczas uroczystości Radnym Gminy, za ten ważny pierwszy krok, podziękowali wspólnie Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy.

Dzięki współpracy trzech szczebli jednostek samorządu terytorialnego, udało się zrealizować duże zadanie, które wydawało się niemożliwym, przy skromnym przecież budżecie naszej Gminy. Inwestycja ta przyczyni się nie tylko do obniżenia kosztów utrzymania obiektów, ale dzięki wprowadzonym zmianom przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, poprawy warsztatu pracy nauczycieli. Sam wygląd „Szkoły jak nowe” oraz kolorystyka cieszy oczy zarówno małych jak i dorosłych mieszkańców Gminy Opatowiec. Nawiązując do kolorystyki, Pan Marszałek podczas wręczania w ramach corocznej akcji „Widoczni i bezpieczni”, najmłodszym uczniom elementów odblaskowych, żartował, że takie właśnie są szkoły na terenie gminy Opatowiec – widoczne i bezpieczne.

Po zakończeniu części oficjalnej, w tej uroczystej atmosferze, przy tylu gościach, Uczniowie klas pierwszych Szkół Podstawowych, po Ślubowaniu zostali oficjalnie przyjęci przez starszych Kolegów i Grono Pedagogiczne do społeczności szkolnej. Następnie dzieci zaprezentowały pięknie przygotowany program artystyczny, którym potwierdziły, że nie ma ważniejszych inwestycji, od inwestycji w młodego człowieka. Bardzo wiele na tym polu zostało już zrobione, jednak podczas uroczystości ze strony władz samorządowych padły deklaracje realizacji kolejnych, ważnych inwestycji w szkołach, jak choćby budowane własnie place zabaw.

Nasze władze przed przybyłymi gośćmi mogły pochwalić się nie tylko zrealizowanymi inwestycjami, ale również wspaniałymi mieszkańcami gminy. Podkreślano bowiem ogromny wkład społeczności lokalnej, rodziców, którzy aktywnie uczestniczą w życiu szkół, zawsze są gotowi i chętni do pomocy. W dużej mierze estetyczne wnętrza szkół są ich zasługą.

Ponieważ podsumowanie projektu odbywało się w krótkim czasie po Dniu Edukacji Narodowej goście składali życzenia Nauczycielom.

Na zakończenie uroczystości uczestnicy zaproszeni zostali na poczęstunek.

Cieszymy się, że dzięki temu dużemu projektowi, dzieci i młodzież będą mogły uczyć się w ciepłych, bezpiecznych i estetycznych szkołach.

Prezentacja multimedialna ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie

Prezentacja multimedialna z Zespołu Szkół w Opatowcu