Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

22 stycznia 2015 | informatyk

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 29 stycznia 2015 r. (czwartek) o godz. 9:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

 1.  Otwarcie.
 2.  Przedstawienie porządku obrad.
 3.  Przyjecie protokołu z Sesji odbytej w dniu 30 grudnia 2014 r.
 4.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2015 rok.
 5.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2015 – 2026.
 6.  Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Rady Gminy Opatowiec.
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Opatowiec na 2015 rok.
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie określania sposobu prowadzenia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 10.  Sprawy różne.
 11.  Zapytania i interpelacje.
 12.  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Malec