Zakaz wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych

16 marca 2015 | informatyk

Komenda Powiatowa PSP w Kazimierzy Wielkiej z uwagi na znaczny wzrost ilości pożarów w rolnictwie przypomina, że zgodnie z § 43 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz.719) wypalanie słomy i pozostałości na polach jest zabronione.

Informujemy również, że w związku z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 roku o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2013 poz. 627) zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.