Zaproszenie na sesję Rady Gminy

28 maja 2015 | admin

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 02 czerwca (wtorek) o godz. 900w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 29 kwietnia 2015 roku.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2015 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec                 na lata 2014 – 2025.
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Opatowiec   na lata 2015 – 2024”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej do zasobu nieruchomości gminnych.
 9. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Opatowiec za 2014 rok.
 10. Przedstawienie informacji z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok.
 11. Przedstawienie informacji z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2014 rok.
 12. Rozpatrzenie wniosku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.
 13. Sprawy różne.
 14. Zapytania i interpelacje.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Malec