Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

15 czerwca 2015 | admin3

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 22 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 1330 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 02 czerwca 2015 roku.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2015 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2015-2026.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatowiec za 2014 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu za 2014 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Opatowiec z wykonania budżetu za 2014 rok.
 10.  Przedstawienie informacji dotyczącej wyboru ławników na kadencję 2016-2019.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju na kadencję 2016-2019.
 12. Sprawy różne.
 13. Zapytania i interpelacje.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Malec