Informacja w sprawie szkód spowodowanych suszą

27 sierpnia 2015 | admin3

INFORMACJA

W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SZACOWANIA SZKÓD

SPOWODOWANYCH SUSZĄ

Urząd Gminy Opatowiec informuje, że w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi wystąpienia suszy, oraz aktualnym monitoringiem suszy obejmującym wskaźnik klimatyczny bilansu wodnego w okresie od 21 czerwca do dnia 20 sierpnia 2015 r. poszkodowani rolnicy proszeni są o pisemne zgłaszanie szkód na wniosku dostępnym poniżej oraz w pok. nr 5 Urzędu Gminy Opatowiec w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 września 2015 roku w godzinach pracy Urzędu.

Szacowaniu strat spowodowanych wystąpieniem suszy podlegają następujące uprawy:

  • ZIEMNIAKI
  • CHMIEL
  • KRZEWY OWOCOWE
  • ROŚLINY STRĄCZKOWE

UWAGA: UPRAWY KLASYFIKOWANE SĄ W ZALEŻNOŚCI OD KATEGORII BONITACYJNEJ GLEBY – więcej informacji pod adresem: http://susza.iung.pulawy.pl/

Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Opatowiec przystąpi w najbliższych dniach do szczegółowego szacowania strat tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego.

Mając na uwadze powyższe, prosimy rolników u których wystąpiły szkody o niezwłoczne składanie wniosków do tutejszego Urzędu – najpóźniej do dnia 4 września 2015 r.

Wartość pomocy dla sadów i krzewów owocowych to 800 złotych, a dla pozostałych upraw 400 zł do hektara. Z zastrzeżeniem, że stawka ta zgodnie z prawem europejskim dotyczy gospodarstw, które ubezpieczyły się od przynajmniej jednego ryzyka pogodowego. Gospodarstwa nieubezpieczone będą miały tą pomoc pomniejszoną o połowę. Pomoc będzie udzielana dla tych gospodarstw, które dysponują protokołami strat wykazującymi, że szkody spowodowane suszą obniżyły ich dochody o 30% lub powyżej 30%.

Wnioski w sprawie pomocy suszowej będą przyjmowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 września. Natomiast wypłaty planuje się rozpocząć już od 10 października.

Jeżeli straty wynoszą mniej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym, to producenci rolni mogą ubiegać się w bankach współpracujących z ARiMR o preferencyjne kredyty w których spłacie pomaga Agencja. O kredyty można ubiegać się w bankach składając wniosek o kredyt wraz z protokołem oszacowania szkód sporządzonym przez komisję powołaną przez wojewodę oraz innymi dokumentami.

Oprócz tego gospodarstwa rolników będą mogły liczyć na standardową pomoc polegająca na możliwości ułatwienia spłaty starych kredytów preferencyjnych oraz ułatwienia w wywiązaniu się ze zobowiązań wobec ANR oraz KRUS.

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 sierpnia 2015 r. rolnicy, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych jak: ziemniaki, chmiel, krzewy owocowe, rośliny strączkowe zgodnie z I kategorią gleb opracowaną przez I.U.N.G. Puławy może następować szacowanie szkód tylko w tych uprawach, które znajdują się jeszcze na polu.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Komisje Gminne mogą również szacować straty spowodowane suszą w zakresie łąk i pastwisk.

Formularz wniosku w powyższej sprawie można pobrać ze strony internetowej urzędu gminy lub uzyskać bezpośrednio w U.G. Opatowiec  – pok. nr 5.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 35-18-052 wew. 14.

Wniosek do pobrania: Wniosek o szacowanie szkód spowodowanych suszą

Zagrożenie suszą na poziomie Gminy Opatowiec

Klimatyczny Bilans Wodny

Potencjalny zasięg suszy – wg upraw