Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opatowiec

6 grudnia 2015 | admin1

Gmina przystąpiła do opracowania dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opatowiec”.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma na celu określenie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju oraz pozwala zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza.

Opracowanie planu jest konieczne, gdyż dopiero posiadając go, Gmina będzie mogła aplikować o ewentualne dofinansowanie ze środków krajowych i europejskich, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 na następujące działania:
- Wymianę przestarzałych kotłów centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej oraz w gospodarstwach domowych,
- Instalację odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych oraz w gospodarstwach domowych,
- Kompleksową termomodernizację samorządowych budynków użyteczności publicznej,
- Wymianę urządzeń na energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej,
- Modernizację sieci dystrybucyjnej na terenie Gminy Opatowiec.

Właściwe sporządzenie Planu jest związane z inwentaryzacją źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w budynkach oraz przez środki transportu, znajdujące się w obrębie Gminy. Na podstawie analizy zebranych danych zostaną zidentyfikowane obszary problemowe w Gminie oraz zostaną zaproponowane działania, które mają się przyczynić do poprawy jakości powietrza.

W związku z tym, w najbliższym czasie do niektórych z Państwa zgłoszą się ankieterzy w celu wypełnienia krótkiej ankiety. Zwracamy się z prośbą o udzielanie im informacji w sposób rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym zobowiązaniem ze strony mieszkańców, stanowi jedynie ważną informację o kierunkach działań w obszarze, którego dotyczy.

Dziękujemy Państwu za pomoc przy współtworzeniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy.

Badanie ankietowe na potrzeby opracowania dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opatowiec” przeprowadzi Małopolska Fundacja Energii i Środowiska, ul. Krupnicza 8/3a, 31-123 Kraków.

W załączeniu wzór ankiety Ankieta dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej