Konsultacje społeczne dotyczące programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

16 grudnia 2015 | admin

Podajemy do publicznej wiadomości, w celu przeprowadzenia konsultacji społecznej projekt uchwały dotyczący rocznego „Programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
W/w organizacje mogą wnosić uwagi, opinie do projektów aktów prawnych. Uwagi i opinie powinny być wniesione do Urzędu Gminy w Opatowcu w formie pisemnego stanowiska bądź na e-mail Gminy Opatowiec gmina@opatowiec.pl z dopiskiem „dotyczy konsultacji projektów aktów prawa miejscowego” w terminie do dnia 24 grudnia 2015 r.
Uwagi, opinie zgłoszone do projektów aktów prawa miejscowego są następnie przedkładane Radzie Gminy Opatowiec, która może je uwzględnić przy podejmowaniu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.
Konsultacje nie są wiążące i nie stanowią podstawy do żądania przez podmiot biorący udział w konsultacjach uwzględnienia jego stanowiska w uchwale podjętej przez Radę Gminy.

projekt uchwały Rady Gminy Opatowiec w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego