Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

24 maja 2011 | admin

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Opatowcu, która odbędzie się w dniu 30 maja 2011 roku (poniedziałek) o godz. 12:00 w Domu Kultury w Opatowcu.


Porządek Sesji:
1.Otwarcie.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 27 kwietnia 2011r.
4.Przedstawienie wniosku Kierownika Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu, dotyczącego przekształcenia Ośrodka Zdrowia w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
5.Przedstawienie informacji z działalności Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2011 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Opatowcu.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2002 Rady Gminy
w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Opatowiec.
11.Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Opatowiec.
12.Sprawy różne.
13.Zapytania i interpelacje.
14.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu
Michał Szczerba