Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

27 marca 2012 | admin

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 30 marca 2012 roku (piątek) o godz. 9:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek Sesji:
1.Otwarcie.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 29 lutego 2012r.
4.Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2012 roku.
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Opatowiec”.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opatowiec na lata 2012-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek za korzystanie przez przewoźników
z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy Opatowiec.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków w Gminie Opatowiec.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok.
11.Przedstawienie działek przewidzianych do komunalizacji na rzecz Gminy.
12.Sprawy różne.
13.Zapytania i interpelacje.
14.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu
Michał Szczerba