Stypendia szkolne 2011/12 – transza druga

28 maja 2012 | admin

Komisja Stypendialna powołana przez Wójta Gminy Opatowiec – Sławomira Kowalczyka na posiedzeniu w dniu 28 maja 2012r. pozytywnie zaopiniowała 51 wniosków stypendialnych  dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Opatowiec. Mając do dyspozycji drugą transze funduszy stypendialnych na okres styczeń– czerwiec 2012 roku w kwocie 12.464,00 zł  dotacji rządowej i  3.116,00 zł  środków własnych Wójta Gminy, Komisja przeznaczyła:

- 15.580,00 zł na stypendia szkolne,

- brak wniosków  na zasiłki szkolne.

Kierując się celem zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów, których dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza 351 złotych, ustalono dwa progi dochodowe:

- do I progu dochodowego od  0 – 200 zł  zakwalifikowano 11 uczniów i przyznano po 352 zł  stypendium dla każdego ucznia,

- do II progu dochodowego od  201 – 351 zł  zakwalifikowano 39 uczniów i przyznano po 292 zł  stypendium dla każdego ucznia.

- 1 uczniowi przyznano stypendium szkolne w wysokości 320 zł.

Ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych,  pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych przyznano od stycznia do kwietnia 2012 roku.

Stypendia  wypłacone zostaną 26 czerwca 2012r. w kasie Urzędu Gminy w Opatowcu  po wcześniejszym rozliczeniu rachunków i faktur z zakupu pomocy szkolnych w sekretariacie Zespołu Szkół w Opatowcu.