Zawiadomienie dot.inwentaryzacji azbestu

21 czerwca 2012 | admin

Z A W I A D O M I E N I E

          Zawiadamiamy wszystkich mieszkańców gminy Opatowiec, że w dniu 30 marca 2012 roku został uchwalony „Program usuwania azbestu z terenu Gminy Opatowiec”.

W związku z powyższym  w dniach od 25 czerwca 2012 r. do 15 lipca 2012 roku  zostanie przeprowadzona inwentaryzacja obiektów które zawierają azbest lub wyroby zawierające azbest.

Stosowne druki  zostaną rozprowadzone przez sołtysów poszczególnych miejscowości.

zgłoszenie