Rozpoczęła się realizacja projektu „Zajęcia dodatkowe dziś -szansą na lepsze jutro”

24 września 2012 | admin

 

Dnia 7 września 2012 roku odbyło się w Zespole Szkół w Opatowcu inauguracyjne zebranie z rodzicami uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej, na którym poinformowano rodziców o projekcie „Zajęcia dodatkowe dziś -szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Zebranie rozpoczął Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec, który powitał zebranych rodziców uczniów klas IV- VI i poinformował ich o celach projektu oraz korzyściach jakie niesie dla uczniów i uczennic realizacja tego projektu. Następnie przedstawił Zespół Projektowy: koordynatora projektu – p. Katarzynę Szczerbę, asystenta koordynatora p. Elżbietę Szczęsną- Kusak oraz Księgowego Projektu – p. Annę Klimaszewską- Luty.

Koordynator projektu zapoznała zebranych z szczegółowymi informacjami na temat zajęć dodatkowych, podziałem na grupy oraz z regulaminami uczestnika projektu i rekrutacji. Następnie rozdano rodzicom w ramach rekrutacji deklaracje uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia wg dokumentacji rekrutacyjnej.
Wszyscy zebrani rodzice z zadowoleniem przyjęli możliwość uczestnictwa swoich dzieci w rożnych ciekawych zajęciach oraz w wycieczkach edukacyjnych jakie między innymi zakłada w trakcie realizacji projekt. Realizacja zajęć w ramach projektu rozpoczęła się 21 września 2012 roku.

Galeria zdjęć z pierwszych zajęć, które odbyły się w ramach projektu