Sprawozdanie dot. projektu „Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro”

22 listopada 2012 | admin

Na zebraniu z rodzicami  Zespołu Szkół w Opatowcu  dnia 12.11.2012r. przedstawiono sprawozdanie  z realizacji projektu Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;  Priorytet IX „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”; Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”; Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” .

Wyświetlono filmik z wycieczki do Krakowa oraz przedstawiono prezentację wykonaną przez ucznia Michała Gwoździa uczestnika projektu z kółka humanistycznego na temat realizacji zajęć w poszczególnych grupach.  Omówiono zadania już zrealizowane w ramach projektu oraz te, których realizację zaplanowano  w następnych miesiącach.

Rodzice z zaciekawieniem wysłuchali relacji i z przyjemnością obejrzeli zdjęcia swoich zadowolonych dzieci.

prezentacja