Ogłoszenie – I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 225/1 o pow. 0,89ha w Kocinie

16 kwietnia 2013 | informatyk

BIK.2.6840.01.2013                                                                                 Opatowiec 2013-04-16

 

 O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Opatowiec w wykonaniu Uchwały : Nr XXIX/204/2013 Rady Gminy Opatowiec z dnia  26 lutego 2013r. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej    w miejscowości:

  • Kocina  działka  Nr 225/1 o pow. 0,89 ha  – cena wywoławcza  203 000,00zł.

Przystępując do przetargu należy zapoznać się szczegółowo z warunkami podanymi  do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy w  Opatowcu   przy  ul. Rynek 3.

Przeznaczenie: Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatowiec zatwierdzonym przez Radę Gminy w Opatowcu Uchwałą   Nr III/25/02 z dnia 30 kwietnia 2002r. Działka nr 225/1 o powierzchni 0,89ha oznaczona jest jako tereny usługowe zadań publicznych o niewielkim zainwestowaniu kubaturowym.

Dla w/w terenu nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego .

Obciążenia: 

  • Wymieniona działka nie jest obciążona prawami ani ograniczeniami w rozporządzaniu nimi oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem po byłej szkole podstawowej wraz  z obiektami pomocniczymi oraz rozpoczętą budową sali gimnastycznej. Sprzedaż nieruchomości   z przeznaczeniem  na prowadzenie placówki  związanej z opieką  nad osobami starszymi  lub dziećmi.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność.

Obowiązek zagospodarowania nieruchomości zbywanej w terminach podanych w przetargu zostanie zabezpieczony w następujący sposób:

  1. W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości  zostanie zastrzeżone prawo na rzecz Wójta Gminy Opatowiec prawo jej odkupu na okres 5 lat (art. 593 k.c.) w razie niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości.
  2. W razie niedotrzymania w/w terminu nabywca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych  w wysokości:

- 10% ceny nabycia za przekroczenie terminu do 1 roku,

- 20% ceny nabycia za przekroczenie terminu powyżej 1 roku,

- 20% ceny nabycia za każdy następny rok przekroczenia terminów.

Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie hipoteki kaucyjnej w kwocie równej 20% ceny sprzedaży nieruchomości.

Dwaj najemcy lokali mieszkalnych otrzymali wypowiedzenia umów najmu, a okres wypowiedzenia  upłynął z dniem 01.06.2012r. Trzeci  z  najemców  został  poinformowany, że umowa najmu zawarta na czas określony wygasła z dniem 14.07.2012r. i po tym terminie nie została przedłużona. Od okresu zakończenia trwania umów najmu lokali mieszkalnych    w budynku zamieszkują bezumownie trzy w/w rodziny.

Umowa i dokumentacja w tym zakresie zostanie udostępniona na wniosek  zainteresowanego.

Cena wywoławcza nie zawiera kosztu wznowienia granic danej działki. Koszty ponosi nabywca.

Do ceny sprzedaży  nieruchomości osiągniętej w drodze przetargu  zostaną  doliczone:

 

  •  Opłata za wykonanie wyceny gruntu przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Opatowcu w dniu 06.06.2013r. o godz.1000

Przetarg prowadzony będzie w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z  dnia 14 września 2004r.  w  sprawie  sposobu  i  trybu przeprowadzania  przetargów   i rokowań  na zbycie nieruchomości  ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108).

Wadium w wysokości 10% wywoławczej ceny sprzedaży działki z zaznaczeniem numeru działki, której dotyczy  zaokrąglone w górę  do  pełnej  złotówki   każdy oferent  obowiązany jest wpłacić na  konto  Urzędu Gminy w  Opatowcu  w  Banku Spółdzielczym  Kielce  O/Nowy Korczyn numer konta:66 8493 0004 0179 0300 0404 0003.

Do przetargu  zostaną  dopuszczone osoby, których wpłata wadium wpłynie na konto Urzędu Gminy  nie później niż trzy dni przed datą otwarcia przetargu

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia,  a pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone.

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej , wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego.

Wadium winno być wniesione wyłącznie w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium  w obligacjach  Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

Postąpienie minimalne 1% ceny wywoławczej.
Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia komisji przetargowej dokument stwierdzający tożsamość, a osoby prawne odpis aktualny z odpowiednie rejestru (nie późniejszy niż 3 miesiące) lub pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu udzielone przez osoby upoważnione do reprezentowania osoby prawnej .

Nabywca zobowiązany jest pokryć opłaty sądowe i notarialne.

Warunkiem zawarcia aktu notarialnego jest dokonanie wpłaty w całości opłaty za nabycie gruntu.

Wójt Gminy  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny .

Dodatkowe informacje na temat przetargu oraz o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży  można otrzymać w Urzędzie Gminy w Opatowcu pok. Nr 4 w terminie   do dnia   04.06.2013r.

INFORMACJA DODATKOWA

Sprzedaż nieruchomości będzie zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43, ust. 1, pkt 10 ustawy  z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst. jedn. Dz. U. z 2011 roku nr 177, poz. 1054). Podana cena wywoławcza jest kwotą netto.
Ogłoszenie – wersja do druku