„Unia Europejska wesprze naszych uczniów”

27 czerwca 2013 | hubert

Prze­de wszys­tkim roz­szerze­nie gra­nic nauki;

bez te­go wszys­tko jest daremne.”

Georg Christoph Lichtenberg

W dniu 21 czerwca 2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim (ŚBRR) w Kielcach, zakończyło się posiedzenie Komisji Oceny Projektów dotyczące oceny wniosków w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Spośród 215 złożonych wniosków o dofinansowanie, tylko 41 zostało ocenionych pozytywnie.

W konkursie Gmina Opatowiec zgłosiła dwa wnioski o dofinansowanie:

1. Mierzymy w stronę gwiazd

2. Z wiedzą do Europy

Obydwa wnioski złożone przez Gminę Opatowiec uzyskały akceptację podczas oceny merytorycznej i znalazły się odpowiednio na siódmym i dwudziestym siódmym miejscu listy rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Podczas realizacji wyżej wymienionych projektów uczniowie z Gimnazjum w Opatowcu
i Szkoły Podstawowej w Krzczonowie będą mieli możliwość uczestniczenia w rozmaitych zajęciach pozalekcyjnych, a szkoły pozyskają kolejne nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Lista rankingowa Urzędu Marszałkowskiego (ŚBRR) w Kielcach:

http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pliki/aktualnosci/2013_06_25_lista_rankingowa_9.1.2.pdf