Karta Dużej Rodziny – Informacja

8 lipca 2014 | admin3

 

Karta Dużej Rodziny to rządowy program skierowany do rodzin wielodzietnych. Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej, tj:

 • rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka,
 • małżonek rodzica,
 • dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę pełnoletnią, która pozostała w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na czas kontynuowania nauki

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18 roku życia,
 2. w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
 3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.

Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest KARTA DUŻEJ RODZINY.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny składa się w gminie właściwej za względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

 1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,
 2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
 3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
 4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 6. w przypadku osób pełnoletnich, które pozostają w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na czas kontynuowania nauki – zaświadczenie o pozostawianiu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Karta jest wydawana:

 • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica na czas nieokreślony,
 • dziecku do ukończenia 18. roku życia,
 • dziecku powyżej 18.roku życia odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, zgodnie z zaświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub sz ole wyższej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia,
 • dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia na okres ważności orzeczenia,
 • dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 • osobie pełnoletniej, która pozostała w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na czas kontynuowania nauki, odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, zgodnie z zaświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Wniosek można pobrać i złożyć siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu, ul. Rynek 16, 28-520 Opatowiec, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. od 7.30 do 15.30

ZNIŻKI I UPRAWNIENIA

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z systemu zniżek i dodatkowych uprawnień.

Ze zniżkami powiązanymi z ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny można zapoznać się na stronie www.rodzina.gov.pl zakładka Duża rodzina.

AKTY PRAWNE

Uchwała Nr 85 z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 5 czerwca 2014 r. poz. 430)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z dnia 5 czerwca 2014 roku
poz. 755).

Wniosek_karta_dużej_rodziny