Zaproszenie na konsultacje dotyczące Strategii Rozwoju Lokalnego

28 września 2015 | admin

Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez
Społeczność (zwanej LSR) dla obszaru LGD „Perły Ponidzia”, która będzie realizowana  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie konsultacyjne jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” – PROW 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się dnia 06.10.2015 r. o godz. 12.00 w Domu Kultury w Opatowcu, Opatowiec, ul. Rynek 16.

Spotkanie skierowane jest do: przedstawicieli sektora publicznego, mieszkańców oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, radnych samorządowych, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników. Celem spotkania jest przeprowadzenie analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń a także celów LSR obszaru działania LGD na lata 2014-2020.

Opracowanie LSR stanowi formalną podstawę do ubiegania się przez LGD „Perły Ponidzia” o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beneficjentami pozyskanych przez LGD środków będą mogli być: przedsiębiorcy- istniejący oraz chcący rozpocząć działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej.

Jesteśmy przekonani, że wniesiecie Państwo wiele merytorycznych uwag i propozycji, które pozytywnie wpłyną na ostateczny kształt dokumentu. Dlatego też, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w spotkaniu.

Program spotkania:

  1. Przedstawienie Lokalnej Grupy Działania.
  2. Założenia PROW 2014-2020 w zakresie działalności Lokalnej Grupy Działania – kto, ile i na co może otrzymać dotację.
  3. Analiza SWOT- wypracowanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru Lokalnej Grupy Działania.
  4. Cel LSR- wypracowanie celów realizacji LSR.
  5. Badanie ankietowe.
  6. Dyskusja.