Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli obiektów budowlanych

27 listopada 2015 | admin

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o konieczności realizacji obowiązków wynikających z ustawy – Prawo budowlane w zakresie utrzymania obiektów budowlanych, zapewniających ich bezpieczne użytkowanie.

W okresie jesienno – zimowym zwiększa się ryzyko wystąpienia stanów zagrożenia i katastrof budowlanych, spowodowanych znacznym obciążeniem połaci dachowych zalegającym śniegiem, nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych oraz instalacji gazowych.

Przypominam, że podstawowym obowiązkiem właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego jest użytkować go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1,3 ustawy Prawo budowlane.

W związku z powyższym właściciele i zarządcy powinni zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny obiektów budowlanych w okresie jesienno-zimowym oraz podejmować działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń wynikających z ponadnormatywnych opadów śniegu, jak również występujących oblodzeń obiektów budowlanych (szczególnie połaci dachowych).

Jednocześnie proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na użytkowanie instalacji i urządzeń grzewczych oraz instalacji gazowych. Przypominam o konieczności przeprowadzania regularnych kontroli stanu technicznego w/w urządzeń i instalacji oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), które powinny być dokonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia – art. 62 ustawy – Prawo budowlane.

Obowiązek usunięcia w czasie lub bezpośrednio po kontroli stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem spoczywa na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Zapewnienie sprawności i szczelności urządzeń spalających paliwa, instalacji gazowych, przewodów kominowych oraz dopływu powietrza w ilości niezbędnej do zupełnego spalania paliw i odpływu spalin pozwoli uniknąć zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla (czadem).

Przypominam, że nie wywiązywanie się przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych z obowiązków zapewniających bezpieczne ich użytkowanie zagrożone jest sankcjami karnymi określonymi w rozdziale 9 ustawy – Prawo budowlane.
Zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane: „kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega garze nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku” natomiast zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane „kto nie spełnia obowiązków, o których mowa w art. 62 ust. 1, podlega karze grzywny”.

Urszula Markowska
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Kielce, 26 października 2015 r.