Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

24 lipca 2013 | informatyk

Zapraszam na  Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 30 lipca 2013 roku (wtorek) o godz. 9:00  w Domu Kultury w Opatowcu.

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 7 czerwca 2013r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2013 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2013-2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia w zarządzanie przez Gminę Opatowiec przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach krajowych i powiatowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości
  w drodze przetargu. (Działki w msc. Krzczonów i msc. Podskale)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, w drodze przetargu, nieruchomości położonej w miejscowości Krzczonów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych (budynek po byłej szkole w Kocinie).
 13. Omówienie spraw związanych z przekształceniem Ośrodka Zdrowia w Opatowcu.
 14. Przedstawienie projektu herbu Gminy Opatowiec wraz z uzasadnieniem historyczno-heraldycznym.
 15. Sprawy różne.
 16. Zapytania i interpelacje.
 17. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Szczerba

 

 

Dodaj komentarz

Ankieta dotycząca preferencji przewozowych mieszkańców

24 lipca 2013 | informatyk

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zwraca się z prośbą o wypełnienie ogólnodostępnej i anonimowej ankiety dotyczącej preferencji przewozowych mieszkańców gminy.

Ankietę można wypełnić w formie elektronicznej pod linkiem  http://ankieta.umws.pl lub papierowo i przesłać w terminie do 15 września 2013r. na adres:

Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ul. Targowa 18, 25-520 Kielce

Dodaj komentarz

Przetarg na remont drogi gminnej w Opatowcu – obwodnicy cmentarza

23 lipca 2013 | informatyk

Dodaj komentarz

Przetarg:Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3/d w Gminie Opatowiec

15 lipca 2013 | informatyk

Dodaj komentarz

Podsumowanie dopłat do materiału siewnego w 2013

12 lipca 2013 | informatyk

Agencja Rynku Rolnego wstępnie podsumowała dopłaty do materiału siewnego w 2013

Do dnia 08.07.2013 r. ARR rozpatrzyła ponad 41 tys. wniosków.

Jednym z podstawowych czynników gwarantujących zwiększenie plonów oraz ich jakości jest wykorzystanie do siewu/sadzenia elitarnego bądź kwalifikowanego materiału siewnego. Od 2007 r. Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania rekompensujące rolnikom części kosztów zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mające na celu zwiększenie ilości stosowanego materiału siewnego w polskich gospodarstwach. Podstawą do stworzenia powyższego systemu wsparcia był opracowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Program poprawy jakości produktów rolnych poprzez zwiększenie zużycia kwalifikowanego materiału siewnego”.

W terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2013 r. producenci rolni mogli ubiegać się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającą charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

W powyższym terminie złożono ok. 62,1 tys. wniosków. W stosunku
do ubiegłego roku zanotowano niewielki ok. 5% spadek w liczbie złożonych wniosków. Na powyższy spadek niewątpliwie miały wpływ trudne warunki agrotechniczne w okresie wiosennym uniemożliwiające terminowy wysiew roślin jarych. W tym miejscu należy podkreślić, że opóźniona wiosna spowodowała,
iż ponad 31 tys. wniosków (50% ogólnej liczby wniosków) wpłynęło do oddziałów terenowych ARR dopiero w okresie od 1 do 25 czerwca.

Największe zainteresowanie uzyskaniem dopłaty od początku istnienia systemu wsparcia utrzymuje się na terenie województwa: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego. Natomiast w skali kraju najmniejszą liczbę wniosków złożono w OT ARR działających w województwie: świętokrzyskim, lubuskim
i małopolskim.

Jednocześnie w stosunku do roku 2012 największy przyrost liczby złożonych wniosków zanotowano w województwach: zachodniopomorskim, lubelskim i warmińsko-mazurskim. Zmniejszenie liczby wniosków w odniesieniu do roku ubiegłego odnotowano w województwach wielkopolskim, kujawsko-pomorskim oraz dolnośląskim.
 

Dopłaty skierowane były do producentów rolnych uprawiających zboża, rośliny strączkowe oraz ziemniaki. Wysokość stawki dopłaty do 1 ha gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, w 2013 r. wynosi odpowiednio:

 • 100 zł – w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych;
 • 160 zł – w przypadku roślin strączkowych;
 • 500 zł – w przypadku ziemniaków.

Dotychczas wypłacono beneficjentom ok. 33 mln zł.

Jednocześnie ARR informuje, że w dniu 31 grudnia 2013 r. wygasają przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. U. UE L 337 z 21.12.2007, str. 35-41, z późn. zm.), na podstawie których udzielane są przedmiotowe dopłaty. Komisja Europejska podjęła pracę nad przygotowaniem nowych przepisów regulujących udzielanie pomocy o charakterze de minimis w rolnictwie, które miałyby obowiązywać od 2014 r. W związku z tym, realizacja mechanizmu dopłat w przyszłym roku jest uzależniona od regulacji prawnych, które zostaną uchwalone przez KE.

Podsumowanie dopłat do materiału siewnego

/źródło:www.arr.gov.pl/

Dodaj komentarz

XIV Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich

8 lipca 2013 | informatyk

W dniu 7 lipca 2013r. miłośnicy wierzchowców uczestniczyli w „XIV Świętokrzyskim Młodzieżowym Championacie Koni Małopolskich”, który odbył się – jak już tradycją się stało – w Opatowcu, na malowniczych nadwiślańskich błoniach. Jest to najbardziej prestiżowa tego rodzaju wystawa w całym regionie, odbywająca się corocznie w lipcu i przyciągająca z roku na rok coraz więcej widzów z całej Polski. Po raz kolejny hodowcy prezentowali piękne konie rasy małopolskiej z województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego, podkarpackiego i śląskiego, bowiem hodowla tej rasy prowadzona jest głównie w tych rejonach Polski. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa. Patronat medialny imprezy sprawowany był przez Radio Kielce. Organizatorami Młodzieżowego Championatu byli: Okręgowy Związek Hodowców Koni w Kielcach, Starosta Powiatu Kazimierskiego i Wójt Gminy Opatowiec – pełniący jednocześnie funkcję gospodarza championatu.

W tym dniu dopisała zarówno pogoda, jak i zaproszeni znamienici goście. Swoją obecnością zaszczycili:
Czesław Siekierski- Poseł do PE

Mieczysław Gil – Senator RP
Tadeusz Kowalczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa, wraz z radnymi
Piotr Żołądek – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego
Bernard Antos – Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego
Robert Jedliczka – Prezes Okręgowego Zawiązku Hodowców Koni, wraz z członkami zarządu
Sławomir Neugebauer – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Janusz Łach – Kierownik Pionu Ochrony w Urzędzie Marszałkowskim
Andrzej Pałys – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
Anna Koziełło – Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Urządzeń i Melioracji Wodnych
Jarosław Kusto – Prezes Radia Kielce
Jan Nowak – Starosta Kazimierski
Marek Augustyn – Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierskiego, wraz z radnymi do Rady Powiatu
Michał Bucki – Wicestarosta Kazimierski, z członkami zarządu
Marek Krupa – Sekretarz Powiatu
Zbigniew Cichoń – Skarbnik Powiatu
Edward Krupa – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
Piotr Węgliński Komendant Powiatowy Policji
Kazimierz Zabłotny – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
Jarosław Molisak – Komendant WKU Busko-Zdrój
Dariusz Doroz – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej
Krzysztof Gajek – Przewodniczący Rady Powiatu Buskiego
Tomasz Jagiełło – dyrektor kieleckiego Oddziału KRUS
Władysław Migórski – dyrektor Oddziału Terenowego Banku Spółdzielczego Kielce w Kazimierzy W.

Burmistrzowie, Wójtowie i Przewodniczący Rad Gmin:

Czarnocina – Maria Kasperek
Bejsc – Józef Zuwała, Stanisław Marzec
Nowego Korczyna – Paweł Zagaja
Koszyc – Stanisław Rybak
Solca-Zdroju – Adam Pałys
Buska-Zdroju – Waldemar Sikora
Igołomii-Wawrzeńczyc – Józef Rysak

… oraz pracownicy w/w instytucji i urzędów.

Współgospodarze wystawy:

Michał Szczerba – Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec, wraz z radnymi
Alfred Minior – Sołtys Opatowca
Sołtysi Gminy Opatowiec
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Opatowiec wraz z pracownikami
Mieszkańcy Gminy i Goście

Przedstawiciele prasy: Echo Dnia – Adam Ligiecki, Zielony Sztandar – Dorota Olech,  Tygodnik Ponidzie – Joanna Strączek-Dziabała

Otwarcia wystawy dokonał Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec, który powitał przedstawicieli władzy szczebla centralnego, wojewódzkiego, powiatowego, przedstawicieli samorządów gmin oraz wszystkich przybyłych na wystawę sympatyków końskiej urody. W dalszej oficjalnej części głos zabrali: Czesław Siekierski – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Tadeusz Kowalczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Piotr Żołądek – Wicemarszałek Województwa, Jan Nowak – Starosta Kazimierski, Robert Jedliczka – Prezes OZHK oraz Janusz Kopaczek – Prezes Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”.

Stałym, najważniejszym punktem imprezy jest wycena klaczy i ogierów. Komisja w składzie: Bogdan Kuchejda – Przewodniczący, Jacek Kozik i Jerzy Białobok – członkowie, dokonała oceny 41 szt. koni (18 ogierów i 23 klacze), w kategorii: klasa I – ogiery roczne, klasa II – ogiery dwuletnie, klasa III – klacze roczne, klasa IV – klacze dwuletnie, klasa IV – klacze trzyletnie. Jak co roku, profesjonalną oprawę wyceny zapewnił Wojciech Semik – Kierownik Okręgowego Związku Hodowców Koni w Kielcach.
Tytuł Super championa 2013 oraz główną nagrodę zdobył Aport – siwy dwulatek z hodowli Bogusława Dąbrowskiego z Klepaczów.
Aport pokonał trzyletnią klacz Elejn ze stajni w Gołuchowie,w województwie podkarpackim. Dokładną wycenę koni przedstawia protokół Komisji, stanowiący załącznik do artykułu. Fundatorami nagród byli: – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, który sfinansował puchary dla hodowców i rozety (flo) dla koni, – Wójt Gminy Opatowiec, który przekazał hodowcom pamiątkowe grawerowane tabliczki.
Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Roman Ciźla – Prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej ufundowali dodatkowe puchary.
Nagrody dla zwycięzców wręczali fundatorzy oraz zaproszeni goście. Po wręczeniu nagród odbył się przejazd bryczek i zaprzęgów konnych.

 

Wyjątkową atrakcją dla publiczności był pokaz sztuki jeździeckiej pt. „Husaria Sobieskiego i jazda turecka” w wykonaniu Polskiej Rewii Konnej. Pokazy kaskaderskie „zabrały” widzów w podróż w czasie. Na opatowieckim błoniu rozegrały się emocjonujące pojedynki i szarże, które były bardzo widowiskowe i trzymały wszystkich w napięciu.

 

Po raz pierwszy na tej imprezie swoje stoiska z regionalnymi przysmakami i ciastami prezentowały Koła Gospodyń Wiejskich z Opatowca, Rogowa, Kociny, Krzczonowa i Ksan. Wiejskie przysmaki kosztował również Poseł Czesław Siekierski, Wicemarszałek Piotr Żołądek, Przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk i inni goście. Stoiska promocyjne przygotowały również instytucje: KRUS Kazimierza Wielka, WKU Busko-Zdrój, LGD „Perły Ponidzia”, Zespół Szkół Rolniczych w Chrobrzu, BS Kielce Oddział Terenowy Kazimierza Wielka.
Bardzo dużym powodzeniem cieszyło się stoisko promocyjne gminy Opatowiec. Znajdowały się na nim m.in. publikacje książkowe i albumy o gminie. Odwiedzający stoisko otrzymywali różne gadżety np. długopisy, parasole, balony… oraz breloczki i opaski odblaskowe zapewniające bezpieczeństwo na drodze, zwłaszcza najmłodszych.

 

Tegoroczna impreza różniła się organizacyjnie od poprzednich – na rozległej murawie równolegle odbywały się: wystawa koni oraz występy artystyczne. Konferansjerem programu artystycznego był Radosław Kornaś, który nie tylko zapowiadał wykonawców, ale również umilał czas publiczności i najmłodszym, zachęcając do udziału w zabawach i konkursach. Na scenie swoje umiejętności wokalne, gry na instrumentach, tańce oraz inne pokazy prezentowali uczniowie Zespołu Szkół w Opatowcu pod kierunkiem Elżbiety Szczęsnej-Kusak, uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzczonowie pod kierunkiem Tomasza Palucha, oraz kółka muzycznego działającego przy Domu Kultury w Opatowcu, prowadzonego przez Radosława Kornasia i Małgorzatę Gwóźdź. Grupę wokalną dziewcząt oraz chłopców grających na instrumentach przygotował Wiesław Tomal. Wystąpiły również Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Opatowca i Krzczonowa oraz kapela ludowa. Na scenie zaprezentowała się Orkiestra Dęta z Kociny, która wykonała kilka utworów ze swojego repertuaru. Wszystkich wykonawców publiczność nagradzała gromkimi brawami.

 

Na błoniach w Opatowcu gościło Radio Kiece z audycją „Świętokrzyskie na Fali. Akcja „przybij piątkę z Radiem Kielce”, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, szczególnie najmłodszych widzów. Pani Ewa Okońska, redaktor radia przeprowadzała liczne rozmowy z uczestnikami oraz zaproszonymi gośćmi imprezy, które w godzinach popołudniowych „na żywo” emitowano na antenie.

 

Obowiązkowo swoje stoiska rozłożyli sprzedawcy, na których można było kupić siodła, kapelusze oraz inne akcesoria jeździeckie. Wszyscy uczestnicy imprezy korzystali z dobrze zaopatrzonych punktów gastronomicznych, mogli wypocząć i schronić się przed słońcem „w ogródkach pod parasolem”. Na najmłodszych czekało bardzo dużo atrakcji, mi.in. dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny, kule wodne i przejażdżki na kucykach. Można było też zajrzeć do stajni i pogłaskać konia po chrapach.

 

Na wystawę do Opatowca przyjechali z Kazimierzy Wielkiej miłośnicy motoryzacji z szefem kazimierskiego Koła Markiem Krupą – Sekretarzem Powiatu, pokonując trasę przez Odonów, Gorzków, Plechów, Bejsce i Rogów. Odbył się otwarty konkurs przewodnicki pn.„Opatowiec na Szlaku Jagiellońskim”, który umożliwił chętnym bezpłatne zwiedzanie Opatowca. Przewodnikiem był sam Prezes Organizacji Janusz Kopaczek.

 

Również ciekawym, niecodziennym w tym dniu wydarzeniem były rozegrane na murawie błonia mecze rozpoczynające Powiatową Ligę Piłki Nożnej 2013 – otwarcie sezonu. Mecz Wisła Opatowiec – Ławianka Przemyków zakończył się remisem 2:2, drugi Broniszów – Topola wynikiem 8:1.
Tradycyjnie wystawę zakończyła zabawa taneczna na opatowieckich błoniach, pod wiślaną skarpą z zespołem Top Secret.

 

Podsumowując „XIV Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich” należy stwierdzić, że jest to profesjonalna wystawa koni i wielki rodzinny piknik przyciągający ludzi z całej Polski. Dzięki różnorodności dostępnych atrakcji i imprez towarzyszących nikt się nie nudził – wręcz przeciwnie – każdy uczestnik będzie wspominał ten piękny dzień, aż do przyszłorocznej XV wystawy. Zwycięskim hodowcom gratulujemy, gościom i mieszkańcom dziękujemy za przybycie. Zapraszamy za rok.

 

Wsparcia finansowego XIV Świętokrzyskiego Młodzieżowego Championatu Koni Małopolskich udzielili:
Bank Spółdzielczy w Kielcach, Sołectwo wsi Podskale, PHU Transtech Stanisław Stankiewicz, Usługi Remontowo-Budowlane Krzysztof Parlak, Auto Kr-Gaz Rafał Kański, Zajazd Wiśniewskich, Restauracja, Hotel Barbara Wiśniewska, Agro Plus Piotr Kowalczyk, F.H.U. Instalacje Elektroenergetyczne Mieczysław Boksa, Rogów, F.P.H.U Ekoenergia Paweł Zuwała, Uściszowice, Spółdzielna Kółek Rolniczych Wiesław Ryba Opatowiec,P.P.H.U „Fular” Zenon Fular Chwalibogowice.

 

Wójt Gminy Opatowiec serdecznie dziękuje osobom, które przyczyniły się do organizacji imprezy, w tym również do zapewnienia bezpieczeństwa podczas jej trwania: jednostkom straży, służbom porządkowym, policji, pracownikom pogotowania ratunkowego, inspekcji weterynaryjnej, pracownikom urzędu gminy i jednostek organizacyjnych, dyrektorom szkół, pracownikom oświaty oraz wszystkim innym tu niewymienionym.

Podziękowania kierujemy również do Wspólnoty Wsi Opatowiec – właścicieli błoń, za udostępnienie terenu.

A tak zapraszaliśmy…

Wywiad ze Sławomirem Kowalczykiem  Wójtem Gminy Opatowiec

Relacja  na stronie  powiatu kazimierskiego

Relacja na stronie Radia Kielce

Relacje na żywo na antenie Radia Kielce

Protokół Komisji z oceny koni rasy małopolskiej

Galeria zdjęć – Gwidon Idziak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>> więcej zdjęć<<<

 

Galeria zdjęć – Gwidon Idziak

Dodaj komentarz

Podpisanie umów na remont świetlic w gminie Opatowiec

8 lipca 2013 | informatyk

W czwartek  4 lipca br. Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty podpisał z wykonawcą umowę na remont świetlicy wiejskiej  w Urzutach.

W ramach zadania pn. „Wymiana okien i drzwi oraz remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Urzutach” wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy  w zakresie: wymiana 6 szt. okien drewnianych na okna z PVC, wykonanie nowej posadzki z warstwą ocieplającą w pomieszczeniu spotkań, wymiana drzwi wejściowych na nowe drzwi aluminiowe otwierane na zewnątrz, wymiana drzwi wewnętrznych na nowe do drugiego pomieszczenia świetlicy, zamurowanie 1 otworu drzwiowego oraz pomalowanie pomieszczenia remontowanego.

Tego samego dnia Zarząd OSP Mistrzowice  oraz Zarząd OSP Rzemienowice   podpisał umowy z wykonawcą na remont świetlicy wiejskiej w Mistrzowicach i Rzemienowicach.

W Mistrzowicach w ramach zadania pn. „Wymiana okien i drzwi oraz remont części pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Mistrzowicach”  wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w zakresie: wymiana 6 szt. okien drewnianych na okna z PVC   z szybą niskoemisyjną, wykonanie nowej posadzki z warstwą ocieplającą w pomieszczeniu spotkań i holu, wymiana drzwi wejściowych na nowe drzwi aluminiowe otwierane na zewnątrz, wymiana drzwi na nowe do dwóch pomieszczeń świetlicy, wykonanie daszków nad wejściami do budynku, wymiana bramy garażowej na nową, pomalowanie pomieszczenia remontowanego wraz z holem, wykonanie ścianki przy scenie tworząc w ten sposób pomieszczenie gospodarcze świetlicy na drobny sprzęt  i odzież ochronną.

W Rzemienowicach ramach zadania pn. „Docieplenie ścian i tynki zewnętrzne oraz wymiana okien w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzemienowice” . Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w zakresie: przeszycie pęknięć ścian cegłą na łącznej długości 12,60 m oraz wykonanie docieplenia ścian płytami styropianowymi na łącznej powierzchni 226,78 m2 z wykonaniem tynku akrylowego a na cokole tynku żywicznego oraz wymiana 7 sztuk okien drewnianych na okna PVC z szybą niskoemisyjną.

Wykonawcą jest firma Krzysztofa Parlaka z Sępichowa, która zaproponowała najniższą cenę w wyniku zastosowania prawa zamówień publicznych. Inspektorem nadzoru jest Jan Kawalec.

Realizacja wszystkich tych trzech zadań jest możliwa dzięki uzyskaniu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Leader i ze środków własnych Gminy.

Dodaj komentarz

Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Krzczonowie

4 lipca 2013 | informatyk

KOLEJNY ROK ZA NAMI…

W piątek 28 czerwca 2013 roku zakończyliśmy uroczyście rok szkolny 2012/2013.  Spotkaliśmy się na sali gimnastycznej o godzinie 11.00 na mszy świętej, którą celebrował ksiądz proboszcz Tadeusz Śliwa. Po mszy ksiądz proboszcz wraz z Panią katechetką wręczyli upominki uczennicom biorącym udział w Konkursie Wiedzy Biblijnej Darii Gruszka i Kamilii Kozioł. Obie dziewczynki pięknie zaprezentowały się w etapie rejonowym w Busku – Zdroju kwalifikując się do finału. W etapie wojewódzkim Daria zajęła II miejsce. Z rąk księdza proboszcza Dyplomiki Ukończenia Katechizacji otrzymali też najmłodsi – uczniowie klasy „0”.

Potem kilka minut przerwy i odśpiewaniem hymnu narodowego rozpoczęliśmy oficjalne uroczystości kończące rok szkolny. Kolejnym punktem uroczystości było krótkie przedstawienie na tematy bezpieczeństwa w czasie wakacji przygotowane przez najmłodszych uczniów pod kierunkiem Pani Wandy Migasińskiej. Jak zawsze dobre rady i wskazówki bezpiecznych zachowań zaprezentował szkolny Roztropek, ale już nie ten sam. Poprzedniego, czyli Klaudię Adamczyk(dziś już absolwentkę) zastąpił godnie Kacper Grzywna z klasy I.

Po przedstawieniu  dyrektor przywitał Wójta Gminy Opatowiec,  Sławomira Kowalczyka, który znalazł czas i zaszczycił nas swoją obecnością oraz radnego Gminy Opatowiec Jarosława Kocińskiego. Przedstawiciele uczniów podziękowali  Wójtowi za całoroczną opiekę nad szkołą, życząc sukcesów w pracy Włodarza Gminy. Wójt pogratulował wszystkim uczniom ukończenia kolejnego etapu nauki szkolnej i życzył uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom udanych wakacji. Za opiekę duchową zaś uczniowie złożyli podziękowania księdzu proboszczowi.

Następnie przyszedł czas na wręczenie świadectw uczniom, którzy ukończyli bieżący rok szkolny z wyróżnieniem. Najpierw najstarsi – pięć dziewcząt z klasy VI:Klaudia Adamczyk, Marlena Baran, Daria Gruszka, Kamila Kozioł, Gabriela Leśniak.

Trójka z klasy V: Karolina Bysiec, Tomasz Kowalczyk, Emilia Woźniak.

Z klasy IV: Klaudia Marzec i Kacper Paluch.

Klasa III: Karolina Grudzień, Jakub Kozioł, Klaudia Krawiec, Jakub Mystek.

W klasie II najlepsi uczniowie to: Maja Kowalska, Jakub Mącznik, Filip Paluch, Julia Paluch i Sebastian Leśniak.

Klasa I: Kacper Grzywna, Nikola Kukulska, Weronika Minior, Natalia Selwit.

Oczywiście nie zabrakło też najmłodszych wyróżnionych z klasy „0”: Aleksandra Bątkowska, Jakub Grzywna, Magdalena Jach, Nikodem Kociński, Magdalena Warszawa.

Wójt wszystkim wyróżnionym pogratulował i wręczył świadectwa z czerwonym paskiem oraz nagrody książkowe. Gratulowali oczywiście też wychowawcy i Pan Dyrektor.

To byli wzorowi uczniowie. Potem przyszedł czas na kolejne dyplomy: za wzorową frekwencję, czytelnictwo, udział w konkursach plastycznych, konkursie na zeszyt lektur i zawodach sportowych. Pani Kazimiera Widłak ogłosiła wyniki konkursu czystości. W tym roku szkolnym najlepiej z o wygląd klasy dbali trzecioklasiści. Gratulujemy! W nagrodę otrzymali słodycze.

Na zakończenie  Dyrektor podziękował wszystkim za całoroczną pracę i życzył spokojnych wakacji i udanego wypoczynku. Po czym uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, gdzie otrzymali świadectwa ukończenia klasy. Po gratulacjach i krótkich życzeniach nie pozostało nic innego jak powiedzieć sobie DO ZOBACZENIA ZA DWA MIESIĄCE! A DOKŁADNIE 2 WRZEŚNIA O GODZINIE 11.00.

Tradycyjnie życzę wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom słonecznych, ciepłych i udanych wakacji. Nabierzcie sił na nowy rok szkolny.

A Was, kochani uczniowie, podobnie jak ksiądz proboszcz, zachęcam gorąco do przeczytania chociaż jednej książki…

UDANYCH WAKACJI!

Galeria zdjęć

/źródło:www.spkrzczonow.eu/

 

Dodaj komentarz

VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Kazimierzy Wielkiej

4 lipca 2013 | informatyk

30 czerwca 2013 roku na stadionie MLKS „SPARTA” odbyły się VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu kazimierskiego. Gminę Opatowiec reprezentowały: OSP Charbinowice i Rzemienowice oraz KDP Krzczonów i MDP Krzczonów.

W zawodach wzięło udział 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 3 Kobiece Drużyny Pożarnicze, 4 chłopięce oraz 2 dziewczęce Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.

Klasyfikacja generalna zawodów w kategorii OSP

 1. OSP Sielec Kolonia
 2. OSP Czyżowice
 3. OSP Sokolina
 4. OSP Sędziszowice
 5. OSP Cieszkowy
 6. OSP Cudzynowice
 7. OSP Skalbmierz
 8. OSP Łękawa
 9. OSP Charbinowice
 10. OSP Rzemienowice

Klasyfikacja generalna zawodów w kategorii KDP

 1. KDP Gabułtów
 2. KDP Krzczonów
 3. KDP Szarbia

Klasyfikacja generalna zawodów w kategorii MDP chłopięcych

 1. MDP Sielec Kolonia
 2. MDP Bieglów
 3. MDP Królewice
 4. MDP Cudzynowice – dyskwalifikacja

Klasyfikacja generalna zawodów w kategorii MDP dziewczęcych

 1. MDP Sielec Kolonia
 2. MDP Krzczonów

Protokół z  zawodów

Galeria zdjęć – Kazimierza Wielka

/źródło:www.kazimierzawielka.pl/

Dodaj komentarz

Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół w Opatowcu

3 lipca 2013 | informatyk

W dniu 28 czerwca 2013 roku w Zespole Szkół w Opatowcu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013. Dyrektor Elżbieta Szczęsna – Kusak, w obecności Wójta Gminy Opatowiec – Sławomira Kowalczyka, podsumowała cały rok pracy i uhonorowała wyróżniających się uczniów nagrodami książkowymi i pamiątkowymi dyplomami.

W gronie najlepszych uczniów Szkoły Podstawowej znaleźli się:

Kl. I

 1. Gabriela Pobiega
 2. Maja Klita
 3. Małgorzata Kowalczyk
 4. Jakub Stankiewicz

Kl. II

 1. Paulina Pietrzyk
 2. Gabriela Włosowicz
 3. Klaudia Sojka
 4. Kacper Bartoszek
 5. Agnieszka  Czosnek
 6. Gabriela Król
 7. Oliwia Madej
 8. Izabela Dybek
 9. Nikola Kozioł

Kl. III

 1. Jakub Kłos
 2. Oskar Jabłoński
 3. Julia Jachna

Kl. IV

 1. Wiktoria Maj
 2. Nikola Wróbel
 3. Michał Kowalczyk

Kl. V

 1. Michał Gwóźdź
 2. Miłosz Krawczyk
 3. Bartosz Dybała

Kl. VI

 1. Klaudia Kmiecik
 2. Agnieszka Dragan
 3. Maja Tomal
 4. Marcin Ryba
 5. Patryk Kociński

W gronie najlepszych uczniów Gimnazjum znaleźli się:

Kl. I

 1. Eryka Gwiazda
 2. Oliwia Gzywna
 3. Wojciech Kowalczyk
 4. Kamila Kwaśniewska
 5. Patryk Małek
 6. Maciej Selwit

Kl. II

 1. Kamila Dybek
 2. Ilona Maj
 3. Klaudia Kozioł
 4. Aleksandra Wodecka
 5. Agnieszka Wojas
 6. Patrycja Tomal
 7. Maciej Kwaśniewski
 8. Kamila Cabaj
 9. Sebastian Miniór

Kl. III a

 1. Patrycja Walczak
 2. Justyna Oracz
 3. Paulina Mystek

Kl. III b

 1. Szymon Szczęsny
 2. Oliwia Śmieszek
 3. Paulina Grzywna
 4. Adrian Stoksik

Dyrektor wręczyła Rodzicom uhonorowanych uczniów Listy Gratulacyjne i życzyła wszystkim dalszych sukcesów.

 

Dodatkowe wyróżnienia w Szkole Podstawowej otrzymali również uczniowie:

 1. Jakub Kłos (kl. III) za 100 % frekwencję.
 2. Michał Gwóźdź (kl. V) za uzyskanie najwyższej średniej ocen w Szkole Podstawowej.
 3. Wiktoria Maj (kl. IV) za reprezentowanie szkoły w konkursach, m.in. w XXVI Ogólnopolskim Festiwalu „NOWA PIOSENKA W STARYM KRAKOWIE”,
  w którym zajęła II miejsce.
 4. Michał Gwóźdź (kl. V) za reprezentowanie szkoły w licznych konkursach i zawodach, m.in. w Konkursie Plastycznym Wojewody Świętokrzyskiego „Potrzebuję Rodziców od Zaraz”, w którym zajął I miejsce.
 5.  Marcin Ryba (kl. VI) za najlepszy wynik ze sprawdzianu po szkole podstawowej.
 6. Patryk Kociński  (kl. VI)  za zajęcie III miejsca w Wojewódzkim Turnieju Lekkoatletycznym (skok w dal).
 7. Maja Tomal, Agnieszka Dragan i Daniel Kryca (kl. VI) za najlepsze wyniki
  z próbnych sprawdzianów.
 8. Agnieszka Dragan i Klaudia Kmiecik (kl. VI) otrzymały statuetki Złotego Absolwenta.

Dodatkowe wyróżnienia w Gimnazjum otrzymali uczniowie:

Szymon Szczęsny (kl. III b)

– tytuł Złotego Absolwent
– I miejsce w województwie w Konkursie Fizycznym,

– najlepiej napisany egzamin gimnazjalny,

– I miejsce w Szkolnym Konkursie Ortograficznym

– I miejsce w Szkolnym Konkursie Matematycznym „Rachmistrz Roku”

– za szczególne zaangażowanie w życie szkoły i środowiska oraz wolontariat na rzecz WOŚP.

Agnieszka Wojas (kl. II)

– finalistka Konkursu Biologicznego.

– III miejsce w Szkolnym Konkursie Ortograficznym – 100% frekwencja,

Maciej Kwaśniewski (kl. II) – finalista Konkursu Geograficznego.

Justyna Oracz (kl. III a) i Oliwia Śmieszek (kl. III b) – najlepiej napisany egzamin gimnazjalny.

Piotr Ryba (kl. III a) – II miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Zawodach Lekkoatletycznych w Kielcach w rzucie oszczepem.

Natalia Kurzyńska – laureatka wielu konkursów muzycznych, m.in. II miejsce
w II Małopolskim Przeglądzie Pieśni i Poezji Patriotycznej.

Magdalena Kozik – II miejsce w Szkolnym Konkursie Ortograficznym

Justyna Korzec i Karolina Jakubowska – za szczególne zaangażowanie w życie szkoły i środowiska oraz coroczny wolontariat na rzecz WOŚP.

Paulina Mystek  – za zaangażowanie w życie szkoły i środowiska.

Angelika Szumilas  – za zaangażowanie w życie szkoły i środowiska oraz wolontariat na rzecz WOŚP..

Szymon Szczęsny, Piotr Cabaj, Karolina Biesaga, Natalia Bątkowska, Klaudia Kozioł,   Patryk Pawlik  – za zaangażowanie w oprawę muzyczną imprez szkolnych i środowiskowych.

Szymon Szczęsny, Patryk Pawlik, Paulina Grzywna, Anna Karwas, Adrian Rajczak, Kamila Dybek, Natalia Bątkowska, Magdalena Kozik  – za wzorowe czytelnictwo.

Wyróżnienia otrzymała również duża grupa sportowców reprezentująca szkołę w różnych zawodach sportowych.

Szczególne podziękowania  Dyrektor Elżbieta Szczęsna – Kusak skierowała do sponsorów, którzy przez cały rok wspierali finansowo naszą szkołę podczas  licznych konkursów i imprez.

Na koniec Wójt Gminy Opatowiec –  Sławomir Kowalczyk pogratulował raz jeszcze wszystkim uczniom i ich rodzicom osiągniętych sukcesów oraz życzył wszystkim bezpiecznych i udanych wakacji.

>>> Zdjęcia <<<


Pożegnania nadszedł czas…

W czwartek 27 czerwca w Domu Kultury odbyło się uroczyste zakończenie nauki
w Gimnazjum tegorocznych trzecioklasistów.

Uroczystość zaszczycili swą obecnością: wójt gminy Opatowiec  Sławomir Kowalczyk, przewodniczący Rady Gminy  Michał Szczerba oraz rodzice uczniów.
Imprezę rozpoczęła  dyrektor Elżbieta Szczęsna-Kusak od wręczenia licznych nagród i dyplomów – dowodów sukcesów uczniów i nauczycieli naszego Gimnazjum.. Podziękowania otrzymali także Sławomir Kowalczyk i Michał Szczerba oraz najbardziej zaangażowani w życie szkoły rodzice.

Następnie po raz ostatni jako uczniowie Gimnazjum na scenie Domu Kultury zaprezentowali swoje różnorodne talenty tegoroczni trzecioklasiści, których wspierali młodsi koledzy.

Nie obyło się bez pożegnań, podziękowań, kwiatów i…łez.

Na zakończenie drugoklasiści pożegnali się ze starszymi koleżankami i kolegami piosenką oraz wręczyli im pamiątkowe kubki ze zdjęciem szkoły.

Część oficjalną zakończył krótki koncert muzyczny, w którym wystąpili utalentowani uczniowie, uczestnicy i laureaci różnych konkursów muzycznych: Natalia Kurzyńska, Klaudia Kozioł i Patryk Pawlik. Swoim występem dostarczyli wszystkim niezapomnianych wrażeń.

>>> Zdjęcia <<<


Zakończenie projektu „Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro”


Dodaj komentarz

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

2 lipca 2013 | informatyk

HARMONOGRAM

ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

II czwartek miesiąca (1 raz w miesiącu; odpady zmieszane, niesegregowane)

II sobota miesiąca (1 raz w miesiącu; odpady segregowane)

 1. Chrustowice,

 2. Kęsów,

 3. Kobiela,

 4. Kraśniów,

 5. Ławy,

 6. Mistrzowice,

 7. Podskale,

 8. Rogów,

 9. Senisławice,

 10. Urzuty,

 11. Wyszogród,

 12. Opatowiec,

 13. Chwalibogowice.

IV czwartek miesiąca (1 raz w miesiącu; odpady zmieszane, niesegregowane)

IV sobota miesiąca (1 raz w miesiącu; odpady segregowane)

 1. Charbinowice,

 2. Kamienna,

 3. Kocina,

 4. Krzczonów,

 5. Ksany,

 6. Rzemienowice,

 7. Trębaczów.

Zadanie pod nazwą: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Opatowiec”realizowane będzie przez firmę „EKOM” MACIEJCZYK Sp. j. z Kielc, wyłonioną w drodze przetargu w dniu 19.06.2013r.

Do każdego gospodarstwa, jak również do budynków wielorodzinnych oraz niezamieszkałych, dostarczony zostanie harmonogram odbioru śmieci, określający konkretny dzień zbiórki odpadów.

Do czasu dostarczenia przez firmę brakujących pojemników i worków (termin wskazany przez przedsiębiorcę do 15 lipca 2013r.) śmieci należy segregować i składować do własnych worków np. worki po nawozach itp. bez ich opisywania. Wszystkie zgromadzone odpady zostaną przez przedsiębiorcę odebrane i zagospodarowane.

Odpady należy segregować w następujący sposób.

PAPIER, kolor worka: niebieski:

 • papier piśmienny,

 • gazety, czasopisma, gazetki i ulotki reklamowe,

 • książki, zeszyty,

 • katalogi,

 • ścinki drukarskie,

 • opakowania tekturowe, kartony, worki, tektura falista.

Uwaga: papier musi być suchy.

TWORZYWA SZTUCZNE, kolor worka: żółty:

 • butelki po napojach i chemii gospodarczej (najlepiej zgniecione),

 • aluminiowe puszki po napojach,

 • torebki, folie,

 • plastikowe butelki i opakowania po kosmetykach,

 • worki, reklamówki,

 • karnistry,

 • skrzynki, doniczki, wiadra,

 • koszyczki po owocach itp.

SZKŁO, kolor worka:biały:

 

 • butelki po napojach,

 • słoiki i inne szklane pojemniki.

Uwaga: pojemniki muszą być pozbawione zawartości.

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI, kolor worka: zielony:

 • trawa,

 • obierki itp.

ODPADY WIELOMATERIAŁOWE I METAL, pojemnik, kolor worka: szary:

 • kartony po mleku i napojach,

 • puszki po napojach,

 • nakrętki od słoików, itp.,

 • wszystkie pozostałe.

Do zwykłych koszy na śmieci (jak również do kolorowych worków) nie powinny trafić przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady wielkogabarytowe.

Kontakt:

Urzad Gminy w Opatowcu

ul. Rynek 3

28-520 Opatowiec

tel. 041 351 80 52 wew.12

mail: gmina@opatowiec.pl

Dodaj komentarz

Zmiany w świadczeniach opiekuńczych wypłacanych przez GOPS

2 lipca 2013 | informatyk

 

świadczenia opiekuńcze - informacja

Dodaj komentarz

90-lecie OSP Kocina

1 lipca 2013 | informatyk

W dniu 29 czerwca 2013 roku w Kocinie obchodzono 90-lecie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocinie połączone z uroczystym otwarciem garażu przy strażnicy OSP. Uroczystość prowadzili: Tadeusz Nur – Prezes OSP w Kocinie oraz młodszy kapitan PSP Marcin Żarek.

Obchody jubileuszu OSP rozpoczęły się od zbiórki pocztów sztandarowych pod świetlicą wiejską w Kocinie skąd w uroczystym pochodzie przemaszerowano pod strażnicę, gdzie odbyła się Msza Polowa odprawiona przez ks. Wojciecha Michalskiego proboszcza parafii Św. Barbary w Kocinie. Następnie Prezes OSP w Kocinie przypomniał historię OSP, od jej udokumentowanego utworzenia w 1923 roku, wygłoszono okolicznościowe przemówienia oraz zgodnie z tradycją, uhonorowano druhów i mieszkańców Gminy za ich dotychczasową działalność w ochronie życia, zdrowia i dobytku ludzi.

W imieniu odznaczonych głos zabrał Stanisław Walczak – Naczelnik OSP w Kocinie, który podziękował wszystkim strażakom za ofiarną pracę na rzecz społeczeństwa, pracę często wymagającą, niebezpieczną, ale zawsze pożyteczną.

Podkreślono zaangażowanie mieszkańców w rozbudowę remizy, w tym pomoc Adama Jarubasa – Marszałka Województwa, Mirosława Pawlaka – Posła na Sejm RP oraz wkład finansowy i zrozumienie ze strony Samorządu gminnego. Współpraca wielu ludzi i instytucji zawsze daje pożyteczny efekt, czego dowodem jest wybudowanie jakże potrzebnego, przestronnego garażu.

W dalszej części uroczystości na scenie zagościły dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Opatowcu oraz zespół Pełczyszczanie działający przy OSP Pełczyska. Goście mogli skosztować lokalnych smakołyków przygotowanych przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kocinie. Uroczystość zakończyła zabawa taneczna, goście bawili się z zespołem Royal do późnych godzin nocnych.

W uroczystości udział wzięli: Tadeusz Kowalczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Bernard Antos – Sekretarz Województwa Świętokrzyskiego, Ireneusz Żak – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego OSP, Jan Lis – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, Jan Nowak – Starosta Powiatu Kazimierskiego, Kazimierz Zabłotny – Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej, płk Adam Grela – Zastępca Dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec, Michał Szczerba – Przewodniczący RG Opatowiec, Radni Gminy Opatowiec, Radni Powiatu Kazimierskiego, Mieszkańcy Gminy oraz Goście.

Jednostka OSP Kocina liczy obecnie 48 druhów. Należy razem z OSP Opatowiec do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Dodaj komentarz

Zaproszenie na XIV Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich 7 lipca 2013r.

28 czerwca 2013 | admin1

Dodaj komentarz

Informacja w zakresie zbierania odpadów komunalnych

28 czerwca 2013 | admin1

Informacja
w zakresie zbierania odpadów komunalnych
na terenie Gminy Opatowiec
od dnia 1 lipca 2013 roku

Zadanie pod nazwą: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Opatowiec” realizowane będzie przez firmę „EKOM” MACIEJCZYK Sp. j. z Kielc, wyłonioną w drodze przetargu w dniu 19.06.2013r.

Do każdego gospodarstwa, jak również do budynków wielorodzinnych oraz niezamieszkałych, dostarczony zostanie harmonogram odbioru śmieci, określający konkretny dzień zbiórki odpadów.
Do czasu dostarczenia przez firmę brakujących pojemników i worków (termin wskazany przez przedsiębiorcę do 15 lipca 2013r.) śmieci należy segregować i składować do własnych worków np. worki po nawozach itp. bez ich opisywania. Wszystkie zgromadzone odpady zostaną przez przedsiębiorcę odebrane i zagospodarowane.

Dodaj komentarz

„Unia Europejska wesprze naszych uczniów”

27 czerwca 2013 | hubert

Prze­de wszys­tkim roz­szerze­nie gra­nic nauki;

bez te­go wszys­tko jest daremne.”

Georg Christoph Lichtenberg

W dniu 21 czerwca 2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim (ŚBRR) w Kielcach, zakończyło się posiedzenie Komisji Oceny Projektów dotyczące oceny wniosków w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Spośród 215 złożonych wniosków o dofinansowanie, tylko 41 zostało ocenionych pozytywnie.

W konkursie Gmina Opatowiec zgłosiła dwa wnioski o dofinansowanie:

1. Mierzymy w stronę gwiazd

2. Z wiedzą do Europy

Obydwa wnioski złożone przez Gminę Opatowiec uzyskały akceptację podczas oceny merytorycznej i znalazły się odpowiednio na siódmym i dwudziestym siódmym miejscu listy rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Podczas realizacji wyżej wymienionych projektów uczniowie z Gimnazjum w Opatowcu
i Szkoły Podstawowej w Krzczonowie będą mieli możliwość uczestniczenia w rozmaitych zajęciach pozalekcyjnych, a szkoły pozyskają kolejne nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Lista rankingowa Urzędu Marszałkowskiego (ŚBRR) w Kielcach:

http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pliki/aktualnosci/2013_06_25_lista_rankingowa_9.1.2.pdf

Dodaj komentarz

Zaproszenie na obchody 90-lecia OSP Kocina

27 czerwca 2013 | hubert

Zaproszenie

Dodaj komentarz

Sukcesy artystyczne gimnazjalistek z Opatowca

27 czerwca 2013 | hubert

W dniu 10 czerwca 2013 r. w Czyżowicach odbył się I Przegląd Piosenki Angielskiej Szkół Gimnazjalnych. Gimnazjum w Opatowcu reprezentowały trzy uczennice: Klaudia Kozioł, Natalia Kurzyńska i Karolina Biesaga. II miejsce zajęła Klaudia Kozioł, wykonując piosenkę Whitney Houston pt.” I have nothing”.

Uczennice Gimnazjum wzięły również udział w II Przeglądzie Dorobku Artystycznego Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych, który odbył się 21 czerwca w Cudzynowicach. W kategorii „muzyka” Klaudia Kozioł otrzymała wyróżnienie, a Natalia Kurzyńska została laureatką konkursu, zajmując I miejsce. Zwyciężyła piosenką pt. „Jaskółka” z repertuaru Stana Borysa. Jury i publiczność było pod ogromnym wrażeniem ich umiejętności wokalnych. W ubiegłym roku laureatką I Przeglądu była Natalia Cabaj.
Uczennice do występu przygotował Wiesław Tomal.

W Przeglądzie Dorobku Artystycznego Szkół po raz drugi zaprezentowała również swój talent recytatorski Karolina Biesaga. W ubiegłym roku otrzymała wyróżnienie za wykonanie wierszy Wisławy Szymborskiej, w tym roku zdobyła I miejsce, recytując utwory Juliana Tuwima.

(opiekun – Ewa Gajda)

 

Dodaj komentarz

Dzień Ojca na sportowo w Przedszkolu w Krzczonowie

25 czerwca 2013 | informatyk

W czwartek 20 czerwca w Przedszkolu w Krzczonowie odbył się festyn rodzinny z okazji Dnia Ojca.W programie festynu pojawiły się piosenki, wiersze, tańce oraz życzenia. Były też własnoręcznie wykonane prezenty. Przedszkolaki wzięły udział w występach przygotowanych specjalnie dla swoich rodziców. Wszyscy goście z uwagą i podziwem obejrzeli przedstawienie, podczas którego dzieci zaprezentowały swoje umiejętności artystyczno wokalne. Rodzice byli zachwyceni występami swoich pociech.

Po występach artystycznych, dzieci wraz z rodzicami wzięły udział we wspólnej zabawie. Zorganizowano wiele konkurencji i gier sportowych, w których udział brały nie tylko dzieci ale także ich rodzice.Uwieńczeniem imprezy był wspólny poczęstunek. Nie brakowało chętnych na kiełbaski z ogniska oraz chłodne napoje. Uroczystość przebiegła w miłej i ciepłej atmosferze – nie tylko z powodu panującej wysokiej temperatury – i na pewno na długo zapadnie w pamięci dzieci i rodziców.

 Festyn zorganizowano w ramach realizowanego przez Gminę Opatowiec i Szkołę Podstawową w Krzczonowie projektu „Magiczny świat malucha” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Wydatki związane z organizacją uroczystości pokryto ze środków ujętych w budżecie projektu.

Przygotowała:
Sylwia Mącznik
Kierownik Projektu

Dodaj komentarz

Wianki w Opatowcu

25 czerwca 2013 | informatyk

W dniu 23 czerwca 2013 roku w Opatowcu świętowano najkrótszą noc w roku czyli Noc Świętojańską. Uroczystość ta zwie się również sobótką – jest to święto ognia, wody, słońca i księżyca, urodzaju, płodności, radości i miłości. Jest to tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie.
Impreza rozpoczęła się przed Domem Kultury w Opatowcu, gdzie licznie zgromadzonych mieszkańców gminy i gości uroczyście powitali: Janina Siemieniec Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy i Michał Szczerba – Przewodniczący Rady Gminy. Następnie licznie zebrani mogli podziwiać występy młodych artystów z Zespołu Szkół w Opatowcu. Kolejno wystąpili:
- przedszkolaki z Opatowca wykonały taniec do piosenki „Ona tańczy dla mnie”
- uczniowie IV klasy Szkoły Podstawowej wykonali taniec „Polka”
- siostry Klaudia, Emilia i Nikola Kozioł oraz Nikola Wróbel – przedstawiły repertuar piosenki solowej
- Krystian Leks i Wiktor Salamon zagrali wiązankę melodii ludowych na saksofonie i perkusji.

Część artystyczną zakończył występ Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w składzie: Glińska Elżbieta, Gawlik Dobrosława, Gwiazda Wanda, Kasza Danuta, Łazarz Krystyna, Minior Sabina, Marszałek Zofia, Nowak Irena, Barbara Czaja-Ossowska, Siemieniec Janina, Sroga Henryka. Panie zaśpiewały piosenki biesiadne.

Następnie wszyscy zebrani z pięknymi, kolorowymi wiankami przeszli nad brzeg Wisły w Opatowcu. Tradycyjnie też odbył się konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański. Jury wyróżniło wszystkie wianki, bowiem wszystkie były piękne i niepowtarzalne. Zgodnie ze starodawnym obyczajem uczestnicy konkursu kolejno wypuszczali wianki na wiślane wody.
Impreza zakończyła się wspólnym grillowaniem i biesiadowaniem przy suto zastawionych stołach.
Podziękowania należą się mieszkańcom Opatowca, a szczególnie – Pani Leokadii Witkoś za pyszne ciasto, Pani Stefanii Madej za kosz słodyczy, Panu Mariuszowi Rutkowskiemu za chleb na zakwasie niezwykłego smaku, Panu Jerzemu Srodze za przystrojenie terenu oraz Panu Wiesławowi Łuczywo za udostępnienie i obsługę grilla.

Organizatorami imprezy byli:
Wójt i Rada Gminy Opatowiec
Rada Sołecka w Opatowcu
Zespół Szkół w Opatowcu
Ochotnicza Straż Pożarna w Opatowcu
Koło Gospodyń Wiejskich w Opatowcu

Dodaj komentarz

Kolejne sukcesy sportowe uczniów z Zespołu Szkół w Opatowcu

25 czerwca 2013 | informatyk

W dniu17 czerwca 2013 roku uczniowie i uczennice klas V i VI Zespołu Szkół w Opatowcu reprezentowali naszą szkołę w zawodach lekkoatletycznych w Kazimierzy Wielkiej. Zwycięzcy poszczególnych dyscyplin wzięli udział w finale wojewódzkim 19 czerwca 2013r. w Sandomierzu.

Nasi medaliści na szczeblu powiatowym:

Kmiecik Klaudia I miejsce w skoku w dal
Kociński Patryk I miejsce w skoku w dal
Gwóźdź Michał I miejsce w rzucie piłeczką palantową
Kociński Patryk II miejsce w biegu na 60 m
Korzec Maciej III miejsce w biegu na 300 m
Korzec Maciej III miejsce w rzucie piłeczką palantową

Finał Wojewódzki

Kociński Patryk III miejsce w skoku w dal oraz IV miejsce w biegu na 60 m

Opiekunowie: Monika Kościółek i Alicja Witkoś- Kłos

Dodaj komentarz

Bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne

25 czerwca 2013 | informatyk

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza mieszkanki Gminy Opatowiec i okolic na:

- bezpłatne badanie piersi – mammografię (50-69 lat)
(przysługuje co 24 miesiące)

- bezpłatne badanie cytologiczne (25-59 lat)
(przysługuje co 36 miesięcy)

Badania będą wykonywane w nowoczesnym cytomammobusie w dniach:

- 1 lipca 2013r. przy  Szkole Podstawowej w Krzczonowie,

- 2 lipca 2013r. przy Ośrodku Zdrowia w Opatowcu,

Kontakt telefoniczny: 661 911 300

Dodaj komentarz

Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Opatowiec

21 czerwca 2013 | admin1

Koła Gospodyń Wiejskich to jedne z najstarszych i najliczniejszych organizacji społecznych w Polsce. Celem KGW jest krzewienie życia kulturalnego na wsiach, upowszechnianie tradycji i przekazywanie jej młodym pokoleniom, jest również obrona praw oraz reprezentowanie interesów kobiet i ich rodzin. Zakres działalności KGW jest wzbogacany o nowe inicjatywy i dostosowany do zmieniających się warunków. Podstawę prawną dla funkcjonowania tych kobiecych organizacji stanowi Ustawa o społeczno – zawodowych organizacjach rolników.

W Gminie Opatowiec lokalne tradycje kultywuje pięć Kół Gospodyń Wiejskich, które są zarejestrowane w Rejestrze Członków Świętokrzyskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Kielcach. Są to Koła Gospodyń Wiejskich w Opatowcu, Ksanach, Krzczonowie, Kocinie, i Rogowie. Zrzeszają aktywne i uśmiechnięte panie.
Działalność tych kół oparta jest na wolontariacie, wspierana też jest ze środków publicznych, pochodzących z budżetu gminy. KGW współpracują z Wójtem Gminy, Gminną Biblioteką, jednostkami OSP, szkołami oraz Związkiem Emerytów, Rencistów i inwalidów. W swoich miejscowościach Panie zajmują się organizacją m.in. spotkań świątecznych, z okazji Dnia Kobiet, Dnia Seniora, dożynek, wianków, na których można kosztować regionalne potrawy i wypieki. Panie pięknie śpiewają i recytują, swoimi występami uświetniają imprezy lokalne. Członkinie kół chętnie uczestniczą w różnego rodzaju kursach czy szkoleniach. W styczniu uczestniczyływ warsztatach szkoleniowo-integracyjnych dla pań z Kół Gospodyń Wiejskichz powiatu kazimierskiego, które odbyły się w Domu Kultury w Opatowcu. Tematem przewodnim tego wydarzenia były warsztaty sztuki wykonywania kwiatów i innych dekoracji z bibuły.

Koła Gospodyń Wiejskich współpracują z Powiatowym Zespołem Doradczym w Kazimierzy Wielkiej. Koordynatorem na teren Gminy Opatowiec jest Pani Beata Adamczyk, która czynnie aktywizuje panie do działania oraz pomaga w organizacji szkoleń. Mieszkanki Gminy Opatowiec działając bezinteresownie i wspólnie, tworzą i wpisują się w historię swoich miejscowości jak również gminy.

KGW Opatowiec
Przewodnicząca – Janina Siemieniec
liczba pań – 20
data powstania – 1 styczeń 2010r.

KGW Ksany
Przewodnicząca – Jolanta Marcisz
liczba pań – 17
data powstania – 6 listopad 2012r.

KGW Krzczonów
Przewodnicząca – Edyta Kowalczyk
liczba pań – 25
data powstania – 19 styczeń 2013r.

KGW Kocina
Przewodnicząca – Bożena Kopeć
liczba pań – 24
data powstania – 27 luty 2013r.

KGW Rogów
Przewodnicząca – Elżbieta Szabla
liczba pań – 23
data powstania – 28 maj 2013r.

 

Dodaj komentarz

Fotorelacja z Majówki w Kocinie

21 czerwca 2013 | informatyk

Panie z KGW Kocina 11 maja 2013r. zorganizowały „Majówkę”, na którą przybyło wielu znamienitych gości, a jak podkreślają kobiety był to zaledwie początek realizacji bardzo ambitnych planów.

/źródło:www.kocina.pl/

Dodaj komentarz

ARiMR informuje poszkodowanych rolników

19 czerwca 2013 | informatyk

W związku z wystąpieniem w województwie świętokrzyskim licznych zniszczeń i podtopień spowodowanych powodziami, które dotknęły gospodarstwa rolne należące do beneficjentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poniżej zamieszczamy informacje, które zawierają czynności jakie muszą podjąć beneficjenci działań PROW 2007-2013 oraz płatności do gruntów rolnych, którzy zostali poszkodowani przez powodzie, aby nie utracić prawa do otrzymania pomocy.

informacja dla beneficjenta o sile wyższej

informacja o  płatnościach bezpośrednich, płatnościach ONW, płatnościach rolnośrodowiskowych

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Wianki nad Wisłą

19 czerwca 2013 | admin1

Zaproszenie

 

Dodaj komentarz

Sukcesy sportowe uczniów ze szkół z terenu gminy Opatowiec

18 czerwca 2013 | informatyk

BRĄZ W FINALE WOJEWÓDZKIM PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW

W dniu 13 czerwca 2013 roku chłopcy Zespołu Szkół w Opatowcu reprezentowali naszą szkołę w finale wojewódzkim Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka 2013″ rocznik 1998 i młodsi, który odbył się w Bodzentynie.

Cel turnieju:
- upowszechnienie sportu poprzez popularyzację piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim
- przegląd i wstępna selekcja uzdolnionych ruchowo dzieci do uprawiania piłki nożnej oraz dalszego szkolenia w sekcjach klubowych
- wyłonienie mistrzów województwa na 2013 rok

Piłkarze z naszej szkoły jako jedyni zmagania piłkarskie toczyli wśród drużyn klubów sportowych z :

1. UKS „Orły” Bodzentyn
2. KS Chęciny
3. MKS „Olimpia – Pogoń Staszów”

Uczniowie Zespołu Szkół w Opatowcu zdobyli III miejsce Finału Wojewódzkiego.

I miejsce drużyna UKS „Orły” Bodzentyn
II miejsce drużyna z Chęcin
IV miejsce drużyna MKS „Olimpia – Pogoń Staszów”
Najskuteczniejszym strzelcem naszej drużyny piłkarskiej po asystach kolegów został Bartosz Norek uczeń klasy II Gimnazjum zdobywając trzy bramki.
Skład drużyny:

Szkoła Podstawowa GIMNAZJUM
1. Gwóźdź Michał
2. Kościółek Bartosz
3. Krawczyk Miłosz
4. Kociński Patryk
5. Korzec Maciej
6. Niedźwiedź Bartosz

GIMNAZJUM
1.Kowalczyk Wojciech
2.Niedźwiedź Adrian
3.Siwy Kamil
4.Wróbel Krystian
5.Kościółek Patryk
6.Małek Patryk
7.Nowak Piotr
8.Kwaśniewski Maciej
9.Niedźwiedź Dominik
10.Norek Bartosz
11.Jedynak Patryk
12.Miniór Sebastian
13.Stoksik Kamil

Opiekun drużyny : Kościółek Monika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III MIEJSCE W POWIATOWEJ LIDZE TENISA STOŁOWEGO

Uczniowie Szkoły Podstawowej z Krzczonowa w roku szkolnym 2012/2013 ponownie zdobyli III miejsce w Powiatowej Lidze Tenisa Stołowego. Szkołę w turnieju reprezentowali w kategorii:

dziewczęta starsze: Klaudia Adamczyk, Marlena Baran, Wiktoria Jedynak, Gabriela Leśniak, Arletta Zwierzchowska, Katarzyna Kowalczyk, Katarzyna Rumas,

chłopcy starsi: Paweł Domagała, Krzysztof Janiec, Jakub Kowalczyk, Tomasz Krypel, Szymon Sendor, Hubert Janiec,

chłopcy młodsi: Kacper Paluch, Emil Sendor, Maciej Janiec, Jakub Kozioł, Jakub Mystek.

 

Na szczególne wyróżnienie zasługują bracia Maciek, Hubert i Krzysiek Janiec. Widać, że wspólne „braterskie” treningi procentują. Tak trzymać chłopaki!

O krok od podium w kategorii Indywidualny Mistrz Powiatu była natomiast Wiktoria Jedynak, która zajęła IV miejsce. Brawo Wiktoria!

Nasi ping – pongiści trenowali w szkole pod okiem pani Beaty Tkacz i pani Małgorzaty Woźniak.

Wszystkim uczestnikom GRATULUJEMY i DZIĘKUJEMY za godne reprezentowanie szkoły, życząc jednocześnie dalszego rozwijania talentu.

Wasze sukcesy nie tylko bardzo nas cieszą, ale są też świetnym przykładem, że spędzanie wolnego czasu to nie tylko siedzenie przed komputerem czy telewizorem, ale również wypoczynek aktywny. Już w XVI wieku Wojciech Oczko, doktor medycyny i filozofii, nadworny lekarz królów polskich Zygmunta Augusta, Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy propagował uprawianie kultury fizycznej upatrując w niej korzyści zarówno dla ciała, jak i dla ducha. Twierdził też (słusznie zresztą), że:

„Ruch jest w stanie zastąpić każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu.”

 

Dodaj komentarz

Przedstawienie z okazji Dnia Mamy i Taty w Domu Kultury w Opatowcu

15 czerwca 2013 | informatyk

W dniu 14 czerwca 2013roku o godzinie 16.00 w Domu Kultury w Opatowcu odbyło się kolejne już przedstawienie teatralne pt. „Tropiciele na tropie Szrotówka Kasztanowcowiaczka”. Aktorami występującymi w tej sztuce były dzieci z miejscowego koła muzyczno-teatralnego działającego przy Domu Kultury, które prowadzą : Radosław Kornaś i Małgorzata Gwóźdź.

Na przedstawienie, które zostało przygotowane z okazji „Dnia Mamy i Taty”  przybyli Rodzice, Dziadkowie, Mieszkańcy Gminy, Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk , Przewodniczący Rady Gminy Michał Szczerba,  Sekretarz Gminy  Bożena Zbertek , Skarbnik Gminy Anna Klimaszewska-Luty, Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu  Elżbieta Szczęsna-Kusak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie Tomasz Paluch wraz z Pracownikami, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Oktawiusz Cugowski oraz Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Opatowcu.

Zgromadzonych gości powitał  Radosław Kornaś ,a następnie zaprosił do obejrzenia widowiska.

Dzieci występujące w sztuce starały się jak najlepiej przekazać treść, by skłonić widza do refleksji. Swobodnie , bez tremy wczuły się w swoje role i jak prawdziwi aktorzy dali popis swoich umiejętności przed publicznością. Ruchem ,gestem, mimiką, sposobem przekazywania treści oddawali prawdziwość i autentyczność granej postaci i nadawali sens treści .Tym samym działali na uczucia widza, by zwrócić uwagę dorosłym na zagrożenia występujące w przyrodzie.

Po przedstawieniu  głos zabrali  Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy, którzy podziękowali za występy dzieciom, opiekunom i wręczyli słodkie upominki.

Ponownie wystąpił Radosław Kornaś, który podziękował władzom Gminy, bo to dzięki ich staraniom i zrozumieniu potrzeb dzieci, powstało koło muzyczno – teatralne. Prowadzący podziękował także Rodzicom, którzy nie szczędzili czasu i bardzo chętnie włączyli się w organizację tej imprezy.

Małgorzata Gwóźdź odwołała się do cytatu: ”Nie ma dzieci nieuzdolnionych artystycznie, są tylko takie, którym nigdy nie umożliwiono kontaktu ze sztuką” i podkreśliła, jak ważną rolę w życiu dziecka i jego rozwoju odegrały spotkania w Domu Kultury.

W imieniu Rodziców Pani Dusza i Pani Leśniewska podziękowały prowadzącym za całoroczną pracę z ich dziećmi.

Po krótkich wystąpieniach, zrobiono wszystkim wspólne, pamiątkowe zdjęcie i zaproszono na poczęstunek.

Dodaj komentarz

Informacja ze zbiórki elektrośmieci i zużytych opon

14 czerwca 2013 | hubert

Samorząd Gminy Opatowiec, przy współpracy z firmami zewnętrznymi po raz kolejny zorganizował z myślą o mieszkańcach zbiórkę elektrośmieci oraz zużytych opon.

W miesiącu maju na terenie gminy w dwóch wyznaczonych punktach zebrano zużyte opony o łącznej masie ponad 3 ton, które odebrała i bezpłatnie wywiozła Firma TRANS POŁUDNIE z Dębicy.

W czerwcu Firma BIOSYSTEM z Krakowa zebrała i bezpłatnie wywiozła z terenu gminy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o masie blisko 2 ton.

Elektrośmieci były odbierane bezpośrednio sprzed posesji mieszkańców i wywożone do specjalistycznych punktów recyklingu.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w tej ważnej akcji.

podziękowanie od firmy biosystem

 

Dodaj komentarz

Zaproszenie na przedstawienie z okazji Dnia Mamy i Taty

13 czerwca 2013 | admin1

Zaproszenie 

Dodaj komentarz