Zawiadomienie dot.inwentaryzacji azbestu

21 czerwca 2012 | admin

Z A W I A D O M I E N I E

          Zawiadamiamy wszystkich mieszkańców gminy Opatowiec, że w dniu 30 marca 2012 roku został uchwalony „Program usuwania azbestu z terenu Gminy Opatowiec”.

W związku z powyższym  w dniach od 25 czerwca 2012 r. do 15 lipca 2012 roku  zostanie przeprowadzona inwentaryzacja obiektów które zawierają azbest lub wyroby zawierające azbest.

Stosowne druki  zostaną rozprowadzone przez sołtysów poszczególnych miejscowości.

zgłoszenie

Dodaj komentarz

Zawiadomienie dot.inwentaryzacji szamb

21 czerwca 2012 | admin

ZAWIADOMIENIE

 

  W związku  z obowiązkiem prowadzenia przez gminę ewidencji bezodpływowych zbiorników na ścieki i przydomowych oczyszczalni ścieków, zawiadamiamy wszystkich mieszkańców gminy Opatowiec, że od dnia 25 czerwca 2012 roku do 15 lipca 2012 zostanie przeprowadzona inwentaryzacja zainstalowanych na poszczególnych posesjach szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budynków podłączonych do kanalizacji  zbiorczej w Krzczonowie.   

Stosowne druki zostaną rozprowadzone przez sołtysów poszczególnych miejscowości, które po wypełnieniu należy zwrócić do sołtysa lub do Urzędu Gminy w Opatowcu. 

zgłoszenie

 

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Wianki w Opatowcu

19 czerwca 2012 | admin

Serdecznie zapraszamy wszystkich Miłośników tradycji Nocy Świętojańskiej nad piękną Wisłę w Opatowcu, z wiankami, dnia 24 czerwca 2012r. na godz: 16:00.

W programie spotkania:
1. Przedstawienie „Królewna Śnieżka” w wykonaniu Rodziców dzieci z klasy „O” (w Domu Kultury).
2. Konkurs wianków i puszczanie ich z nurtem rzeki.
3. Śpiewanie pieśni z Wisłą w tle.
4. Wspólne grillowanie i biesiadowanie na brzegu królowej polskich rzek.

Organizatorzy:
Wójt i Rada Gminy w Opatowcu
Rada Sołecka
Koło Gospodyń Wiejskich
Ochotnicza Straż Pożarna
Zespół Szkół w Opatowcu
Gminny Ośrodek Kultury

Dodaj komentarz

Spotkanie informacyjne dot.budowy gazociągu

15 czerwca 2012 | admin

Dodaj komentarz

Szacowanie szkód w uprawach rolnych

14 czerwca 2012 | admin

W dniu 11 czerwca 2012 roku Wójt Gminy Opatowiec powołał dwie komisje gminne do szacowania szkód  powstałych wskutek wystąpienia na terenie gminy dnia 10 czerwca gradobicia i nawalnego deszczu. Komisje od 12 czerwca przystąpiły do szacowania szkód w miejscowościach Charbinowice, Kamienna, Trębaczów, Krzczonów i Kocina.

Komisja ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w składzie:
1. Stanisław Kurek – przewodniczący,
2. Barbara Mystek – członek,
3. Łukasz Marzec – członek,

Komisji ds. szacowania skutków strat w gospodarstwach rolnych poniesionych na skutek gradobicia w uprawach rolnych w dniu 10 czerwca 2012r. w składzie:
1. Stanisław Tomal – przewodniczący,
2. Winicjusz Włosowicz – członek,
3. Mariusz Krupa -  członek – specjalista terenowy ŚODR w Modliszewicach ,

Dodaj komentarz

Złoto dla Opatowca

13 czerwca 2012 | admin

Uczennica Gimnazjum w Opatowcu Justyna Grzywna zajęła I miejsce w Świętokrzyskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w zawodach lekkoatletycznych w Kielcach w konkurencji rzutu dyskiem z wynikiem 20,40m. To bardzo duże osiągnięcie dla szkoły. Serdecznie gratulujemy!

   

Dodaj komentarz

Zaproszenie na bezpłatne badania cyto-mammograficzne

12 czerwca 2012 | informatyk

Cytologia i mammografia ratują życie. Nie zwlekaj – idź na badania

            Wójt Gminy Opatowiec zaprasza na bezpłatne badania wszystkie panie w wieku 50-69 lat,  które w ciągu ostatnich dwóch lat nie wykonywały kontrolnych badań mammograficznych  oraz Panie w wieku 25-59, które w ciągu ostatnich trzech lat nie wykonywały badań cytologicznych  w ramach programu profilaktycznego.

Badania będą wykonywane przez specjalistów ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w cytomammobusie wyposażonym w nowoczesny cyfrowy mammograf, umożliwiający wykonanie badania piersi oraz fotel ginekologiczny do badania cytologicznego.

Cytomammobus będzie stacjonował w dniach od 14 do 15 czerwca 2012 roku w godz.10:00-15:00  przy budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu.

Panie zainteresowane wykonaniem badania mogą się zarejestrować na miejscu  w cytomammobusie lub pod numerem telefonu 0 661 911 300.

 MAMMOGRAFIA

         Rak Piersi jest drugą przyczyną zgonów kobiet w Polsce. Rocznie 14 000 kobiet  dowiaduje się, że ma nowotwór, z czego 5000 umiera. Część z nich nigdy nie wykonywała badania mammograficznego. Jedyny sposób na zmianę tych statystyk to regularne badania. Mammografia to rentgenowskie badanie piersi, które jest obecnie najlepszym sposobem wykrywania raka piersi w jego początkowym stadium rozwoju. Nie ma powodu do niepokoju. Jest to badanie szybkie i nieinwazyjne.

Mammografia pozwala wcześnie wykryć 90-95% zmian nowotworowych, a we wczesnej fazie rozwoju raka piersi może być w większości przypadków całkowicie uleczalna.

Bezpłatną mammografię w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Piersi może wykonywać każda kobieta w wieku 50-69 lat  co 24 miesiące.

 CYTOLOGIA

         Co roku około 3500 Polek dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy, a połowa z nich umiera, bo zgłosiła się do lekarza zbyt późno. Część z nich nigdy nie wykonywała badania cytologicznego. Jedyny sposób na zmianę tych statystyk to systematyczne badania. Cytologia

polega na mikroskopowej ocenie komórek pobranych specjalną szczoteczką z szyjki macicy. Dzięki niej można zdiagnozować nawet niewielkie nieprawidłowości i dlatego tak ważne jest, aby wykonywać to badanie regularnie. We wczesnej fazie rozwoju rak szyjki macicy może być całkowicie uleczalny.

Bezpłatną cytologię w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy może wykonywać każda kobieta w wieku 25-59 lat co 36 miesięcy.

 

Dodaj komentarz

Szkolenie – „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach w ramach PO KL”

12 czerwca 2012 | admin

W dniu 8 czerwca 2012 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Opatowcu odbyło się szkolenie pt. „Praktyczne zastosowanie zasady równości płci w projektach społecznych  i edukacyjnych” prowadzone przez doradcę Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrowcu Świętokrzyskim – Panią Joannę Boduch -Paw.

Szkolenie skierowane było do wszystkich, którzy byli zainteresowani poszerzeniem wiedzy z tej tematyki, a przede wszystkim do osób obecnie realizujących projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  p.n. „Program indywidualizacji nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Opatowiec”  w roku szkolnym 2011/2012 w Szkole Podstawowej w Krzczonowie i  Zespole Szkół w Opatowcu.

W szkoleniu udział wzięło 25 osób w tym:
- 5 pracowników Urzędu Gminy w Opatowcu,
- 1 pracownik Instytucji Kultury w Opatowcu,
- 5 nauczycieli Szkoły Podstawowej z Krzczonowa,
- 13 nauczycieli i 1 pracownik biurowy z Zespołu Szkól w Opatowcu.

Szkolenie miało na celu przekazanie podstawowej wiedzy związanej z realizacją zasady równości szans kobiet i mężczyzn, zarówno na etapie przygotowywania wniosków o dofinansowanie jak i etapie ich  realizacji. Istotnym elementem szkolenia było wyjaśnienie tzw. „standardu minimum” niezbędnego do spełnienia przy realizacji projektów finansowanych ze środków UE. „Standard minimum” to wymóg spełnienia minimum dwóch kryteriów spośród sześciu, które pozwalają zakwalifikować wniosek do dalszej oceny projektu. W ubiegłych latach w województwie świętokrzyskim z powodu niespełnienia ww. standardu „minimum”, bardzo wiele projektów wnioskodawców zostało odrzuconych. Dotyczyło to szczególnie instytucji ubiegających się o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Szkolenie oparte było na standardach europejskich, które dają gwarancję zdobycia rzetelnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności i w sposób zrozumiały  zostały one przekazane uczestnikom szkolenia. Uzyskana wiedza będzie pomocna do właściwego i zgodnego ze standardami przygotowania wniosków, a następnie dobrym  zarządzaniem tymi projektami.
Zakres tematyczny szkolenia obejmował także pozyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu równości kobiet i mężczyzn, przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz umiejętności praktycznego działania, niezbędnego do realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz standardami europejskimi, osoby odpowiedzialne za realizację projektów muszą posiadać kompetencje oraz wiedzę merytoryczną z zakresu równości kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji na różnych polach swojej działalności.  Pozyskana wiedza na szkoleniu o zasadach równości kobiet i mężczyzn w projektach  PO KL,  z pewnością ułatwi realizacje jeszcze wielu  projektów  na terenie gminy Opatowiec i pozwoli uświadomić wielu uczestnikom, że brak w nich dyskryminacji ze względu na płeć.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

11 czerwca 2012 | admin

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 15 czerwca 2012 roku (piątek) o godz. 1300 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek Sesji:
1.Otwarcie.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 23 maja 2012r
4.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatowiec za 2011 rok.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu za 2011 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Samorządowego 7.Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu.
7.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Opatowiec z wykonania budżetu za 2011 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2012-2024.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Opatowiec.
11.Sprawy różne.
12.Zapytania i interpelacje.
13.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu

Michał Szczerba

Dodaj komentarz

Dzień Dziecka w Domu Kultury w Opatowcu

7 czerwca 2012 | admin

4 czerwca 2012r  w Domu Kultury w Opatowcu odbyło się spotkanie z okazji „Dnia Dziecka” przygotowane przez Panią Małgorzatę Gwóźdź. Wśród zaproszonych gości był Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec, Elżbieta Szczęsna Kusak Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu, Oktawiusz Cugowski Dyrektor Instytucji Kultury w Opatowcu, dzieci z klas młodszych wraz z nauczycielami oraz licznie zgromadzeni goście.

Rodzice dzieci z zerówki przygotowali dla swoich pociech oraz innych uczniów wielką niespodziankę.Tym razem to Oni postanowili wcielić się w rolę aktorów występując w sztuce na podstawie baśni braci Grimm p.t.:„Królewna Śnieżka”.

Przygotowania do tego przedstawienia trwały od marca. Częste próby bardzo zintegrowały Rodziców, którzy z wielkim zaangażowaniem i pełni zapału podeszli do tego przedsięwzięcia.Każda próba odbywała się w miłej, serdecznej atmosferze, której towarzyszyły humor,śmiech,a wzajemne żarty doprowadzały Rodziców- aktorów do łez.

Każdy Rodzic-aktor zadbał także o to ,by wystąpić w kostiumie właściwym dla granej przez siebie postaci.Nieoceniona w tej kwestii okazała się Pani Marzena Nizińska, która przyszła z pomocą i uszyła stroje dla Rodziców- aktorów. Aby oddać właściwy nastrój baśni przygotowano w tym celu piękną scenografię.

Podczas występu „aktorzy” wykazali się profesjonalizmem oraz niesamowitą inwencją twórczą. Zagrali swoją rolę brawurowo. Gesty,mimika,modulacja głosu wywołały ogromne emocje u widzów. Wydawać ,by się mogło, że oglądają występ profesjonalnych artystów.

Występ Rodziców wywarł na dzieciach niesamowite wrażenie i na pewno długo pozostanie im w pamięci,ponieważ mogli podziwiać Ich w nietypowej roli.Uśmiech,radość na twarzy dzieci, spontaniczne reakcje dobiegające z widowni świadczyły o tym, że przeżywają wielką radość i satysfakcje.

Na zakończenie widzowie nagrodzili Rodziców gromkimi brawami. Zaproszeni goście podziękowali i pogratulowali tak wspaniałego przygotowania występu pomysłodawczyni. Wszyscy Rodzice otrzymali dyplomy uznania z rąk Pani Dyrektor oraz Pani Małgorzaty Gwóźdź dziękując jeszcze raz za trud i poświęcenie.

W przedstawieniu wzięli udział:
Wilk – Janusz Kaczmarczyk
Wiewiórka I – Monika Wesołowska
Wiewiórka II – Bernadetta Wilk
Zajączek- Ewa Jachna
Wróbelek- Aneta Tomasik
Leśne Ptaki- Monika Jabłońska, Hanna Kupisz, Bożena Tomczyk
Zła Królowa- Anna Sekuła
Czarodziejskie Lustro-Maria Król
Czarownica – Edyta Pobiega
Nadworny Myśliwy – Radosław Kornaś
Służący – Marcin Król
Śnieżka –Ewelina Klita
Młody Książe- Paweł Salamon
Krasnoludek I –Mariusz Stankiewicz
Krasnoludek II – Piotr Kowalczyk
Krasnoludek III – Wanda Marek
Krasnoludek IV- Zbigniew Pietrzyk
Krasnoludek V- Edyta Zielińska
Krasnoludek VI- Anna Dudek
Krasnoludek VII – Justyna Krupa

Dodaj komentarz

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 2012

6 czerwca 2012 | admin

W dniu 3 czerwca 2012 r. o godz. 15 –tej boisko sportowe w Krzczonowie stało się areną zaciętej rywalizacji strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Opatowiec.

Po złożeniu meldunku przez Komendanta Gminnego- Jarosława Gwoździa , uroczystego otwarcia Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych dokonał Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP  w Opatowcu – Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk. Wspaniałą oprawę muzyczną podczas zawodów  sportowych zapewniła orkiestra dęta OSP z Kociny

W zawodach udział wzięło 8 drużyn OSP , 1 drużyna  KDP , 3 drużyny MDP , 1 drużyna ŻDP, zaś celem głównym zawodów było podnoszenie gotowości bojowej strażaków poprzez rywalizację, a także promowanie wśród młodego pokolenia lokalnego patriotyzmu, ochrony mienia i życia człowieka.

Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach:

- biegi sztafetowe z przeszkodami 7x 50

- ćwiczenia bojowe.

Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwała komisja sędziowska

wyznaczona przez Komendanta Powiatowej Państwowej  Straży Pożarnej  w Kazimierzy Wielkiej st.kpt. Kazimierza  Zabłotnego,  a sędzią głównym zawodów był  mł. bryg. Janusz Buła

Pierwsze miejsce na podium i tym samym awans na zawody powiatowe wywalczyły:

- męska drużyna pożarnicza OSP Rzemienowice

- młodzieżowa drużyna pożarnicza OSP Kocina

- kobieca drużyna pożarnicza OSP Krzczonów

- żeńska drużyna pożarnicza OSP Krzczonów

Klasyfikacja końcowa zawodów oraz liczba zdobytych punktów:

 W kategorii OSP

1)   OSP Rzemienowice – 118,1 pkt

2)   OSP Krzczonów – 118,1 pkt

( pomimo jednakowej ilości punktów zgodnie z regulaminem o miejscu  zadecydował lepszy czas osiągnięty w ćwiczeniu bojowym)

3)   OSP Senisławice – 120,2 pkt

4)   OSP Ksany – 125,0 pkt

5)   OSP Mistrzowice  – 126,0 pkt

6)   OSP Charbinowice  -  134,5 pkt

7)   OSP Kocina -  138,5 pkt

8)   OSP Rogów  -  175,1 pkt

W kategorii KDP

1)  KDP Krzczonów  -  137,0 pkt

W kategorii MDP”chłopięcych”

1)  MDP Kocina  -  156,4 pkt

2)  MDP Krzczonów  -  192,5 pkt

3)  MDP Charbinowice  -  212,0 pkt

W kategorii MDP „dziewczęcych”

1)  MDP Krzczonów -  215,0 pkt

Zawody odbyły się w miłej i sportowej rywalizacji, a po ich zakończeniu drużynom uczestniczących w rywalizacji dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Opatowiec wręczyli: Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Kazimierzy Wielkiej – Kazimierz Zabołotny i Prezes Oddziału Gminnego Związku  OSP w Opatowcu – Sławomir Kowalczyk.

Składamy podziękowanie na ręce Prezesa Wojciecha Stoksika za przygotowanie placu pod zawody przez Ochotniczą Straż Pożarną w Krzczonowie.

Wszystkim mieszkańcom gminy Opatowiec za liczne przybycie na zawody i gorący doping serdecznie dziękujemy.

 

 

Dodaj komentarz

12 medali dla gimnazialistów z Opatowca

6 czerwca 2012 | admin

Gimnazjaliści z Opatowca zdobyli  12 medali na szczeblu powiatowym w Indywidualnych Zawodach Lekkoatletycznych, które odbyły się w Kazimierzy Wielkiej w dniu 29.05.2012r.

- I miejsce w skoku w dal (3,98m) Natalia Leśniewska.
- I miejsce w rzucie dyskiem (22,05m) Justyna Grzywna.
- I miejsce w rzucie oszczepem (35,16m) Konrad Cieloch.

- II miejsce w skoku w dal (3,64m) Emilia Stokłosa.
- II miejsce w skoku w dal (5,00m) Konrad Cieloch.

- III miejsce w biegu na 100m (15,21s) Natalia Leśniewska.
- III miejsce w rzucie dyskiem (18,18m) Paulina Grzywna.
- III miejsce w pchnięciu kulą (7,92m) Justyna Grzywna .
- III miejsce w skoku w dal (4,78m) Paweł Ryba.
- III miejsce w rzucie oszczepem (30,50m) Paweł Ryba.
- III miejsce w biegu sztafetowym 4x100m dziewcząt: Kamila Cabaj, Justyna Korzec, Klaudia Kozioł, Natalia Leśniewska.
- III miejsce w biegu sztafetowym 4x100m chłopców: Piotr Ryba, Wojciech Skorupa, Konrad Cieloch, Karol Gozdek.

Dodaj komentarz

„Cała Polska czyta dzieciom” – z okazji Dnia Dziecka w Opatowcu czytali przedszkolakom

4 czerwca 2012 | admin

Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca  2012 r. w Przedszkolu przy Zespole Szkół w Opatowcu zaproszonymi gośćmi były następujące osoby: Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu –  Michał Szczerba oraz Wójt gminy Opatowiec -  Sławomir Kowalczyk, , była dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatowcu –  Krystyna Ciepichał, była dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie –  Janina Siemieniec, dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu –  Elżbieta Szczęsna-Kusak, dyrektor Gminnej  Biblioteki Publicznej w Opatowcu –  Oktawiusz Cugowski oraz emerytowane nauczycielki języka polskiego – pani Elżbieta Glińska i pani Sabina Minior.

Akcja połączenia Dnia Dziecka z czytaniem  przedszkolakom miała na celu pokazać, że warto dawać dziecku to, co najlepsze. Wychodząc temu naprzeciw nauczycielki przedszkola zorganizowały spotkanie   pt. „W magicznym świecie baśni”, na które zaproszone zostały osoby publiczne, silnie związane z życiem szkoły. Przeczytano  dzieciom wiersze i bajki swojego dzieciństwa wybrane z pośród utworów literatury dziecięcej. Pan Wójt  przedstawił wiersz pt. „Stefek Burczymucha”  autorstwa Marii Konopnickiej, p. Krystyna Ciepichał  przeczytała fragmenty   bajki Kornela Makuszyńskiego  pt. „Koziołek Matołek”;  p. Elżbieta Glińska  przeczytała bajkę pt. „Mój przyjaciel Kwako” Krystyny Śmigielskiej,  p. Michał Szczerba zaprezentował znany wszystkim wiersz Juliana Tuwima pod tytułem „Lokomotywa” a p. dyrektor Elżbieta Szczęsna – Kusak zainscenizowała „Pana Hilarego”; p. Janina Siemieniec przeczytała kilka wierszy Jana Brzechwy    z cyklu „Zoo”; p. Oktawiusz Cugowski wyrecytował kilka utworów o zwierzątkach Agnieszki Frączek a p. Sabina Minior przeczytała wierszyk Stanisława Jachowicza – „Chory kotek”

Dzieci w ramach podziękowania zaprezentowały inscenizację baśni „Królowa Śnieżka i 7 krasnoludków”.

Celem tego spotkania było stworzenie wokół dzieci, ale i z ich udziałem sympatycznej atmosfery kontaktu z książką i wyrabianie od najwcześniejszych lat potrzeby obcowania ze słowem drukowanym a także pokazanie, że głośne czytanie jest bardzo łatwe, bo jest  w zasięgu możliwości każdego. Nie wymaga szczególnych zdolności ani nakładów finansowych i może być zarówno dla nauczycieli, jak i rodziców praktycznym pomysłem na pożyteczne spędzenie czasu z dzieckiem, pomysłem, jak wychować dziecko, by zapewnić mu wszechstronny rozwój, wzbogacić jego język mowy i poszerzyć wyobraźnię.

Dzieci uwielbiają, gdy im się głośno czyta, czują się wtedy ważne i kochane.

Dodaj komentarz

Belfer Roku 2012 w Opatowcu

1 czerwca 2012 | admin

Pierwsze miejsce i tytuł Belfra Roku 2011/2012 w plebiscycie na najpopularniejszego nauczyciela w powiecie kazimierskim zdobyła Pani Elżbieta Szczęsna-Kusak – dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu. Uroczysta gala ogłoszenia wyników konkursowych odbyła się 31 maja 2012 roku w Państwowej Szkole Muzycznej w Kielcach. Gratulacje i dyplom z wyróżnieniem na ręce laureatki złożył poseł Lucjan Pietrzczyk i v-ce marszałek woj. Świętokrzyskiego – Grzegorz Świercz. Należy nadmienić, że szanowana i doceniana przez uczniów i wychowanków laureatka obecnego plebiscytu na najpopularniejszego nauczyciela, już w 2009 roku zdobyła II miejsce w powiecie kazimierskim w tym konkursie. Gratulujemy!

Dodaj komentarz

Podium dla szóstoklasistów z Krzczonowa

1 czerwca 2012 | admin

Szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej imienia Jana Pszczoły „Wojnara” w Krzczonowie zajęli  3 miejsce spośród 15 szkół  w powiecie kazimierskim ze sprawdzianu podsumowującego sześć lat nauki w szkole podstawowej z wynikiem  24,22 pkt. Wszystkim uczniom i nauczycielom serdecznie gratulujemy.

Dodaj komentarz

XVII turniej im. Marka Wielgusa

1 czerwca 2012 | admin

W dniu 24 maja 2012 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Opatowcu uczestniczyli w etapie wojewódzkim XVII Turnieju Piłki Nożnej im. Marka Wielgusa w Morawicy. W wyjeździe uczestniczyli: Michał Kowalczyk, Patryk Matuszczyk, Daniel Niedźwiedź, Bartosz Dybała, Michał Gwóźdź, Miłosz Krawczyk, Patryk Kociński, Bartosz Kościółek, Krystian Leks, Bartosz Niedźwiedź i Dominik Madej. Chłopcy doskonaląc swoją technikę gry zdobywali nowe  doświadczenia, które pomogą im w przyszłości osiągać jeszcze lepsze wyniki sportowe. W turnieju udział brało 20 drużyn.

 

Dodaj komentarz

Stypendia szkolne 2011/12 – transza druga

28 maja 2012 | admin

Komisja Stypendialna powołana przez Wójta Gminy Opatowiec – Sławomira Kowalczyka na posiedzeniu w dniu 28 maja 2012r. pozytywnie zaopiniowała 51 wniosków stypendialnych  dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Opatowiec. Mając do dyspozycji drugą transze funduszy stypendialnych na okres styczeń– czerwiec 2012 roku w kwocie 12.464,00 zł  dotacji rządowej i  3.116,00 zł  środków własnych Wójta Gminy, Komisja przeznaczyła:

- 15.580,00 zł na stypendia szkolne,

- brak wniosków  na zasiłki szkolne.

Kierując się celem zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów, których dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza 351 złotych, ustalono dwa progi dochodowe:

- do I progu dochodowego od  0 – 200 zł  zakwalifikowano 11 uczniów i przyznano po 352 zł  stypendium dla każdego ucznia,

- do II progu dochodowego od  201 – 351 zł  zakwalifikowano 39 uczniów i przyznano po 292 zł  stypendium dla każdego ucznia.

- 1 uczniowi przyznano stypendium szkolne w wysokości 320 zł.

Ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych,  pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych przyznano od stycznia do kwietnia 2012 roku.

Stypendia  wypłacone zostaną 26 czerwca 2012r. w kasie Urzędu Gminy w Opatowcu  po wcześniejszym rozliczeniu rachunków i faktur z zakupu pomocy szkolnych w sekretariacie Zespołu Szkół w Opatowcu.

 

Dodaj komentarz

Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Opatowiec

24 maja 2012 | admin

INFORMACJA

o działaniach w zakresie gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Opatowiec

 

Zakończona została selektywna zbiórka odpadów.

Od października 2011 roku do kwietnia 2012 roku z inicjatywy dyrektora Zespołu Szkół  w Opatowcu został zorganizowany konkurs proekologiczny pn. „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych”. Młodzież szkolna w wyżej wymienionym okresie zebrała 15 000 kg wysegregowanych odpadów tj. papier, szkło, plastik. Największym  zaangażowaniem w zbiórkę odpadów wykazały się dzieci z młodszych klas.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo Usługowe TAMAX z Sędziszowa wysegregowane odpady odebrało bezpłatnie.

Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk dla wszystkich uczestników konkursu ufundował cenne nagrody.

Wręczenie nagród odbyło się w dniu 24 maja 2012 roku podczas uroczystego apelu  w Zespole Szkół w Opatowcu.

 

 

 

 

 

 

Porozumienie o współpracy

W dniu 26 marca 2012 roku  zostało zawarte porozumienie pomiędzy GLOBAL ELEKTRO TRADING S.A. w  Krakowie  a GMINĄ OPATOWIEC, przedmiotem którego jest zbiórka zużytych baterii. W Szkole Podstawowej w Krzczonowie,  Zespole Szkół w Opatowcu i Urzędzie Gminy w Opatowcu zostały wystawione pojemniki do których składowane są zużyte baterie.

W dniu 8 maja 2012 roku przeprowadzona została zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  na terenie gminy. Ogółem zebrano 2 381 kg odpadów.

Podziękowanie

 

Akcja „Czysta Gmina”

 W dniu 14 maja  2012 roku  z inicjatywy Wójta Gminy została zorganizowana zbiórka śmieci przy drogach, placach, w lasach. W akcji tej  udział wzięli młodzież szkolna i pracownicy Urzędu Gminy. Ogółem zebrano około 400 szt. 120 litrowych worków śmieci. Przedsięwzięcie to w znacznym stopniu wpłynęło na poprawę czystości na terenie Gminy.

 

Dodaj komentarz

Uroczyste wręczenie nagrody w konkursie na nazwę biuletynu informacyjnego gminy

24 maja 2012 | admin

W dniu 24 maja 2012r. nastąpiło uroczyste wręczenie nagrody w konkursie zorganizowanym przez Wójta Gminy Opatowiec na nazwę biuletynu informacyjnego gminy. Konkurs wygrał Pan Stanisław Grzywna z Mistrzowic, który zaproponował nazwę „Biuletyn informacyjny z życia gminy Opatowiec”. Wręczenia nagrody dokonał Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec w towarzystwie Bożeny Zbertek sekretarza gminy oraz członków komisji konkursowej Anny Klimaszewskiej-Luty – przewodniczącej komisji, i członków komisji: Stanisława Kurka i Huberta Krupy. Nagrodą w konkursie był rower. Wszyscy serdecznie pogratulowali zwycięzcy,  a on sam obiecał promowanie jazdy na rowerze jako zdrowego trybu życia w naszej gminie.

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

24 maja 2012 | admin

ZAPROSZENIE

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Opatowcu zaprasza  mieszkańców na Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze , które  odbędą się w dniu 3 czerwca 2012 roku   o godz. 1500 w Krzczonowie.


Dodaj komentarz

Zwrot podatku akcyzowego – podsumowanie I terminu naboru wniosków

23 maja 2012 | admin

Podczas pierwszego naboru wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej w lutym 2012 roku  – zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenię oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – Wójt Gminy Opatowiec wydał 353 decyzje, przyznając tym samym zwrot części ww. podatku, na łączną kwotę 173 364,16 zł.

Łączne dane wniosków złożonych w lutym 2012 roku:

 • powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach – 3 223,75 ha
 • ilość oleju napędowego do uznania zwrotu – 182 488,59 l
 • kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego – 263 380,37 zł
 • kwota do wypłaty wg wniosków – 173 364,16 zł

Dodaj komentarz

Mała Piłkarska Kadra Czeka

23 maja 2012 | admin

W dniu 15 maja 2012 r. drużyna piłkarska ze Szkoły Podstawowej w Opatowcu w składzie: Bartosz Dybała, Michał Gwóźdź, Bartosz Kościółek, Miłosz Krawczyk, Bartosz Niedźwiedź Patryk Kociński, Daniel Kryca, Jakub Klita, Daniel Niedźwiedź, Kamil Siwy wzięła udział w rozgrywanym w Kazimierzy Wielkiej Wojewódzkim Turnieju Chłopców „Mała Piłkarska Kadra Czeka”.

Nasza drużyna, która wraz z drużynami: Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej, Szkoły Podstawowej w Czarnocinie, Szkoły Podstawowej w Zięblicach, Szkoły Podstawowej w Skalbmierzu i Szkoły Podstawowej w Działoszycach  została została zakwalifikowana do grupy I, po zaciętej walce w strugach ulewnego deszczu wywalczyła III miejsce.

Zawodnikom oraz opiekunce p. Monice Kościółek serdecznie gratulujemy  życzymy dalszych sukcesów.

Dodaj komentarz

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki w miejscowości Kocina

21 maja 2012 | admin

Wójt Gminy Opatowiec informuje , iż na dzień 22.06.2012r. został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 225/1 o pow.0.89ha w miejscowości Kocina.

OGŁOSZENIE

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

16 maja 2012 | admin

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 23 maja 2012 roku (środa) o godz. 9:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek Sesji:
Otwarcie.
1.Przedstawienie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 30 marca 2012r
3.Przedstawienie informacji z realizacji zadań z zakresu opieki społecznej za 2011 rok.
4.Podjęcie uchwały w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Opatowcu.
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2014.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2012-2024.
8.Sprawy różne.
9.Zapytania i interpelacje.
10.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu
Michał Szczerba

Dodaj komentarz

V Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Starosty Buskiego

11 maja 2012 | admin

9-go maja Piłkarska drużyna dziewcząt z Zespołu Szkół w Opatowcu działająca przy UKS „Nadwiślanka” wzięła udział w V Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Starosty Buskiego.

Oprócz naszego zespołu w rozgrywkach wystąpiły także dziewczęta m.in. z Cieszków, Pacanowa, Buska-Zdroju i Zbludowic. Po dwóch porażkach, remisie i jednym zwycięstwie drużyna z Opatowca zajęła IV miejsce.  Trzeba podkreślić, że poziom zawodów był bardzo wyrównany, a każdy zespół zasługiwał na zwycięstwo.

Dziewczęta po zaciętej walce wróciły zadowolone, bogate w nowe doświadczenia, które pomogą im odnosić następne sukcesy na kolejnych turniejach oraz, jak to w sporcie-siniaki.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje Kasia Szymczyk, która dzielnie kierowała całą obroną i nie pozwalała rywalkom na strzelanie goli, oraz Justyna Korzec będąca najaktywniejszą zawodniczką na boisku.

Skład drużyny z Opatowca: Patrycja Tomal, Karolina Biesaga, Kamila Cabaj, Agnieszka Dragan, Klaudia Kmiecik, Magdalena Kmiecik, Kinga Korzec, Justyna Korzec, Klaudia Kozioł, Katarzyna Leśniewska, Natalia Leśniewska, Ilona Maj, Paulina Minior, Paulina Mystek, Aleksandra Pituła, Katarzyna Szymczyk

Całej drużynie oraz opiekunom p. Elżbiecie Szczęsnej-Kusak i p. Piotrowi Kusakowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych!

 

Dodaj komentarz

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie imprezy pn.”XIII Championat Koni Małopolskich”

11 maja 2012 | admin

OGŁOSZENIE

Gmina Opatowiec z siedzibą w Opatowcu, ul. Rynek 3 zaprasza do składania ofert na kompleksowe zorganizowanie  imprezy plenerowej pod nazwą „ XIII Championat Koni Małopolskich”. Impreza odbędzie się w dniu 8 lipca 2012 roku na terenie „Błonia” w Opatowcu.

Oferta powinna zawierać:

 1. opis proponowanych usług gastronomicznych i stanowisk handlowych.
 2. opis atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 3. opis  sposobu obsługi imprezy  w  zakresie  artystyczno – muzycznym ( konferansjerka, nagłośnienie, zespół muzyczny itp.),
 4. cenę organizacji imprezy,
 5. cenę za wydzierżawienie  terenu na czas Championatu oraz wyłączność  w zakresie usług świadczonych  podczas imprezy.

Oferty mogą składać podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które przedstawią zaświadczenie o prowadzeniu  działalności.

Do oferty należy dołączyć referencje  potwierdzające wykonywanie  obsługi podobnych imprez.

 

Pisemne  oferty w zamkniętych kopertach z napisem „XIII Championat Koni Małopolskich” – należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Opatowiec, 28-520 Opatowiec, ul. Rynek 3 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2012 roku do godz. 15:00

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w dniu  16 maja 2012 roku.

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia  niniejszego ogłoszenia bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje  można uzyskać pod numerem Tel.41 3518052, fax 413518034, e-mail: ugopatowiec@wp.pl. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest  Sekretarz Gminy Bożena Zbertek.


Uwaga

 1. Koszty zużytej energii elektrycznej, ochrony stanowisk gastronomicznych i handlowych oraz ochrony imprez  kulturalno-rozrywkowych pokrywa oferent,
 2. oferent zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku na zajmowanym terenie w trakcie imprezy i po jej zakończeniu.
 3. zamawiający zastrzega sobie prawo do umieszczania stoisk promocyjnych.

Dodaj komentarz

XIV edycja konkursu pn.”Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”

7 maja 2012 | admin

Dodaj komentarz

Turniej o puchar Tymbarku

6 maja 2012 | informatyk

30 KWIETNIA ( PONIEDZIAŁEK) drużyna ze Szkółki piłkarskiej  ( klasy I-III) przy UKS Nadwiślanka z  Zespołu Szkół   w Opatowcu wzięła udział w XII Turnieju o Puchar Tymbarku- „ Z podwórka na stadion”   w Kazimierzy Wielkiej. Debiut drużyny z Opatowca można zaliczyć do bardzo udanych ponieważ zajęła  w nim III miejsce.

W Turnieju wzięło udział 6 zespołów ze szkół podstawowych  z całego powiatu.

Rywalizacja odbywała się w II grupach. Nasi uczniowie wylosowali II grupę wraz z SSP nr 3 Kazimierza Wielka i SSP Cudzynowice. W pierwszym meczu nasi piłkarze zdecydowanie wygrali z SSP nr 3 Kazimierzą W ( 1: 0), natomiast w drugim meczu bramka stracona w ostatnich minutach meczu i przegrana 0:1 z SSP Cudzynowice pozwoliła jedynie  na zajęcie II miejsca w grupie. W meczu o III miejsce w Turnieju po zaciętej i wyrównanej walce o zwycięstwie zadecydowały rzuty karne. Dzięki doskonałej grze bramkarza Michała Kowalczyka nasi piłkarze ostatecznie pokonali SSP nr 1 Kazimierza W 4:2 w karnych. Cała drużyna spisała się doskonale i znalazła sposób na pokonanie szkół z  Kazimierzy Wielkiej oraz wysokiej temperatury w jakiej przyszło jej grać na pierwszym w życiu tak poważnym Turnieju.  Zespół przegrał jedynie  ze zwycięzcą całego Turnieju – SSP Cudzynowice ( 0:1) Na wyróżnienie zasłużyli Daniel Niedźwiedź , Patryk Matuszczyk i Michał Kowalczyk oraz dziewczęta, które nie ustępowały chłopcom. Należy podkreślić, że jedynie zespół z Opatowca miał w swoim składzie dziewczęta, które grały w każdym meczu.

Podziękowania dla rodziców, którzy pomogli w wyjeździe na Turniej oraz „anonimowemu” fotografowi.

Dodaj komentarz

Fotoreportaże z obchodów Gminnego i Powiatowego Dnia Strażaka.

4 maja 2012 | informatyk

Fotoreportaż z obchodów „Gminnego Dnia Strażaka”, które odbyły się w dniu 3 maja 2012r. w Kocinie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoreportaż z obchodów „Powiatowego Dnia Strażaka”, które odbyły się w dniu 6 maja 2012r. w Sokolinie gm. Czarnocin.

Dodaj komentarz

Zaproszenie na obchody Dnia Strażaka

2 maja 2012 | admin

ZAPROSZENIE

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opatowcu zaprasza mieszkańców gminy na uroczystość obchodów „Dnia Strażaka”, która odbędzie  się  dnia   3 maja 2012 roku  w Kocinie.

Porządek uroczystości:

godz. 16 00 Zbiórka jednostek  przed remizą OSP w Kocinie.

godz. 1630  Msza Święta w Kościele Parafialnym w Kocinie.

godz. 1730   Przemówienia okolicznościowe i wręczanie odznaczeń.

godz. 1800   Poświęcenie samochodu z OSP Charbinowice.

godz. 1815 Akademia okolicznościowa przygotowana przez  Zespół Szkół w Opatowcu.  

godz. 1900   Uroczyste spotkanie z członkami OSP.

 


 

Dodaj komentarz